Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka

Stanowisko: Kierownik Biura Bezpieczeństwa

Warunki pracy na stanowisku

 1. Miejsce świadczenia pracy: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.
 3. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.
 4. Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.

Zakres zadań na stanowisku

 1. Kierowanie całokształtem pracy biura
 2. Sprawowanie nadzoru nad pracownikami biura oraz wykonywanymi przez nich zadaniami z zakresu:
 1. przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie,
 2. ochrony informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 3. zapewnienia ciągłości i poprawności działania infrastruktury teleinformatycznej Urzędu,
 4. zapewnienia bezpieczeństwa administrowania siecią teleinformatyczną, sieciowymi systemami operacyjnymi oraz bazami danych,
 5. zapewnienia funkcjonowania Miasta w warunkach kryzysu i wojny,
 6. pozamilitarnych przygotowań obronnych i obrony cywilnej,
 7. zarządzania kryzysowego,
 8. przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 9. współpracy z jednostkami administracji rządowej, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej, zrządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 1. Określanie potrzeb finansowych niezbędnych do funkcjonowania biura.
 2. Wykonywanie, w przedmiotowym zakresie, wszystkich zadań wynikających z przepisów powszechnie stosowanego prawa, planów i programów.

Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie wyższe - preferowane o kierunku lub specjalności w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obrony przeciwpożarowej lub wojskowej.
 2. Co najmniej pięcioletni staż pracy, a w tym co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe związane z zakresem merytorycznym wykonywanych na stanowisku zadań.
 3. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.
 4. Obywatelstwo polskie.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie obowiązków.
 8. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

 1. Znajomość ustaw:
 1. o ochronie informacji niejawnych,
 2. o ochronie danych osobowych,
 3. o zarządzaniu kryzysowym,
 4. o stanie klęski żywiołowej,
 5. o stanie wyjątkowym,
 6. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej,
 7. o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. o samorządzie gminnym,
 9. o pracownikach samorządowych,
 10. Kodeks postępowania administracyjnego.
 1. Znajomość zagadnień z dziedziny bezpieczeństwa informatycznego.
 2. Obsługa urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (Curriculum Vitae), własnoręcznie podpisany.
 2. List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. Kwestionariusz osobowy.
 5. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 6. Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy).
 7. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 8. Kserokopie poświadczenia bezpieczeństwa, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.
 9. Oświadczenia kandydata o:
  1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  2. braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,
  4. treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902).”

Terminy i miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w kancelarii (parter, pokój nr 1) do dnia 27 lutego 2017 r. z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Biura Bezpieczeństwa.” wraz z podaniem imienia i nazwiska.

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu do urzędu.

Pozostałe informacje

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie.

Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (www.bip.ostrowmaz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 

Z up. Burmistrza

/-/ Zbigniew Chrupek

Zastępca Burmistrza

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 17.02.2017 r.

Wytworzył:
Zbigniew Chrupek
(2017-02-17)
Udostępnił:
Duda Michał
(2017-02-17 14:52:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2017-02-17 15:01:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki