Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

do spraw inwestycyjnych w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Wymiar etatu: 1/1

Liczba stanowisk pracy: 1

Warunki pracy na stanowisku:

 1. Miejsce świadczenia pracy: w budynku Urzędu Miasta  oraz w terenie związanym z przeglądami obiektów miejskich  lub w miejscach prowadzenia inwestycji,
 2. Praca na wysokości (np. przegląd dachów, balkonów),
 3. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godziny dziennie.
 4. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony.
 5. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 6. Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.

Zakres zadań na stanowisku:

 1. sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez miasto w zakresie określonym przepisami prawa, bądź ustalonym w zawartych porozumieniach;
 2. analiza i kontrola realizacji umów oraz porozumień dotyczących prowadzonych inwestycji;
 3. organizowanie i uczestnictwo w odbiorach zadań inwestycyjnych;
 4. organizowanie i przeprowadzanie przeglądów inwestycji w okresie rękojmi i gwarancji oraz rozliczanie zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy;
 5. prowadzenie zbioru dokumentów odnośnie realizowanych zadań;
 6. współdziałanie z Zespołem ds. rozwoju gospodarczego i pozyskiwania funduszy zewnętrznych w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania ze środków pozabudżetowych w tym z Unii Europejskiej dla działań inwestycyjnych, w tym w przygotowywaniu projektów aplikacyjnych;
 7. współpraca z Wydziałem Realizacji Budżetu w zakresie finansowania działań inwestycyjnych;
 8. opracowywanie sprawozdań i informacji z realizacji inwestycji miejskich,
 9. określanie danych wyjściowych do projektowania i kosztorysowania oraz prowadzenie spraw związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z częścią kosztorysową oraz wymaganymi uzgodnieniami;
 10. występowanie z wnioskami o udzielenie pozwolenia na budowę;
 11. przygotowanie  i przekazanie Zespołowi ds. zamówień publicznych wniosków i kompletnej dokumentacji do ogłoszenia i przeprowadzenia przetargów na wykonawstwo robót i usług w zakresie realizowanych inwestycji;
 12. przekazanie placu budowy wykonawcom robót budowlanych;
 13. współpraca i koordynacja prac z projektantami, wykonawcami robót budowlanych, inspektorami nadzoru;
 14. zgłaszanie rozpoczęcia i zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych właściwym organom i instytucjom;
 15. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących realizowanych inwestycji od osób fizycznych, instytucji, radnych i innych podmiotów;
 16. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad a także kontrolowanie rozliczeń inwestycji;
 17. nadzorowanie wykonawstwa umów;
 18. sprawdzanie faktur, rachunków przejściowych i końcowych przedkładanych przez wykonawców pod względem merytorycznym, finansowych;
 19. uczestniczenie w końcowym odbiorze robót na zadaniach inwestycyjnych;
 20. dochodzenie kar umownych od uczestników procesu budowlanego,

 

Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie wyższe - preferowane wykształcenie o profilu technicznym: architektura, budownictwo, uprawnienia budowlane, projektowe  bądź inne związane z wymaganiami na danym stanowisku.
 2. Co najmniej trzyletni staż pracy.
 3. Obywatelstwo polskie*
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie obowiązków.
 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów z zakresu ustaw: Prawo budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, o drogach publicznych, o finansach publicznych,  Kodeks Postępowania Administracyjnego, o samorządzie gminnym, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw.
 2. Znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz znajomość dokumentów określających strukturę organizacyjną Urzędu
 3. Umiejętność analizy i syntezy informacji oraz samodzielnego rozwiązywania problemów oraz umiejętność obsługi komputera, znajomość obsługi programów kosztorysowych, edytora tekstu, arkuszy kalkulacyjnych.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (Curriculum Vitae), własnoręcznie podpisany.
 2. List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. Kwestionariusz osobowy.
 5. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 6. Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy).
 7. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 8. Oświadczenia kandydata o:
  1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  2. braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,
  4. treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2016 poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 poz. 902).

Terminy i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka
w kancelarii (parter, pokój nr 1) do dnia 3 marca 2017 r. z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycyjnych” wraz z podaniem imienia i nazwiska.

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

Pozostałe informacje:

 1. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu,
  bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie.
 3. Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (www.bip.ostrowmaz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.
 4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 21 lutego 2017 r.

 

 

* Burmistrz Miasta, upowszechniając informację o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o których poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych .

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2017-02-21)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2017-02-21 16:10:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2017-02-21 16:11:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki