Zarządzenie Nr 80/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej, powołania komisji konkursowej oraz określenia regulaminu pracy komisji konkursowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), w związku z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r. Nr 154, poz. 1629) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej.

2. Treść ogłoszenia o konkursie określa Załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

3. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej zostanie zamieszczone:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrów Mazowiecka,

2) w dwóch czasopismach o zasięgu regionalnym,

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 2. 

1. Postępowanie konkursowe na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej przeprowadzi Komisja Konkursowa zwana dalej Komisją.

2. W celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej, powołuję Komisję w następującym składzie:

1) Bożena Szostak – Sekretarz Miasta,

2) Anna Wilczyńska – Skarbnik Miasta,

3) Dorota Ambroziak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej,

4) Rafał Zęgota – Dyrektor Wydziału Organizacji, Spraw Obywatelskich i Promocji.

3. Na przewodniczącego Komisji powołuję Bożenę Szostak.

4. Regulamin pracy Komisji określa Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
/-/ Jerzy Bauer


Załączniki do zarządzenia Nr 80/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 maja 2017 r.

Załącznik nr 1

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Nazwa i adres instytucji kultury:

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej ul. 11 Listopada 8, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Wymiar czasu pracy: 1/1 etat

Forma zatrudnienia: powołanie na czas określony, tj. od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2022 r.

I.   Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1.  Wymagania niezbędne:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) posiada wykształcenie wyższe II stopnia,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w bibliotece lub jednostkach oświatowych, kultury),

4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,

5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168).

2.  Wymagania dodatkowe:

1) znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury oraz obowiązujących zasad ekonomiczno – księgowych,

2) dysponowanie wiedzą z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej,

3) znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, gminnych jednostek organizacyjnych, przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, przepisów prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,

4) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną,

5) umiejętności organizacyjne, w tym umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz organizowaniu imprez kulturalnych,

6) kreatywność, odpowiedzialność i dyspozycyjność,

7) dodatkowym atutem będzie znajomość języka obcego.

II.          Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) zarządzanie Miejską Biblioteką Publiczną w Ostrowi Mazowieckiej,

2) bieżące kierowanie działalnością Biblioteki i reprezentowanie instytucji na zewnątrz,

3) realizacja programu działania określonego umową, o której mowa w art.15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

4) kierowanie gospodarką finansową instytucji,

5) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników biblioteki.

6) współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dobra mieszkańców miasta i użytkowników biblioteki.

III.          Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) CV oraz list motywacyjny,

2) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (odpisy lub kserokopie dokumentów),

3) program działania (funkcjonowania i rozwoju) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej,

4) kwestionariusz osobowy, (DOC,PDF)

5) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,

6) kserokopię dowodu osobistego,

7) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 168),

8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz  922),

12) do oferty mogą być dołączone opinie i rekomendacje.

IV.          Informacje o sposobie składnia ofert:

1.  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w kancelarii (parter, pokój nr 1) do dnia 26 czerwca 2017r. do godziny 15.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej”  wraz z podaniem imienia i nazwiska.

2. W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu do urzędu.

3. Oferty dostarczone po upływie podanego terminu oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

V.        Informacje dodatkowe

1. Informacje o warunkach organizacyjno - finansowych działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej, kandydaci mogą uzyskać osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 11 Listopada 8 w Ostrowi Mazowieckiej w godzinach pracy jednostki, po uzgodnieniu telefonicznym pod nr 29 7453162 lub mailowo e-mail: bibl@ostrowmaz.pl

2. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

3. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrów Mazowiecka.

5. Burmistrz Miasta może unieważnić konkurs na każdym etapie bez podawania przyczyn. Informacja o unieważnieniu konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrów Mazowiecka.

6. Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka przed powołaniem Dyrektora na czas określony tj. 5 lat, zawiera z nim odrębną umowę, w której określone zostaną warunki organizacyjno - finansowe działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej. Program działania Miejskiej Biblioteki Publicznej złożony w postępowaniu konkursowym będzie załącznikiem do niniejszej umowy. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

 

Załącznik nr 2

Regulamin pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej

§ 1. 

Postępowaniem konkursowym objęte są wszystkie osoby, które zgłosiły swój udział w konkursie i złożyły w wymaganym terminie dokumenty określone w ogłoszeniu o konkursie.

§ 2. 

Po otwarciu ofert, przed sprawdzeniem dokumentów pod względem formalnym, przewodniczący sprawdza bezstronność członków Komisji i w tym celu odbiera od nich oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. nr 154 poz. 1629).

§ 3. 

Jeżeli okoliczności, o których mowa w § 1, ujawnią się w toku prac Komisji, Komisja zawiesza prace do czasu powołania przez organizatora członka Komisji w miejsce osoby, której te okoliczności dotyczą.

§ 4. 

Przed rozpoczęciem sprawdzania dokumentów pod względem formalnym członkowie Komisji zobowiązani są złożyć oświadczenie o zachowaniu w poufności danych osobowych.

§ 5. 

Pierwsze posiedzenie Komisji odbywa się w terminie do 7 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

§ 6. 

Posiedzenia Komisji odbywają się przy udziale co najmniej 2/3 jej członków, w tym jej Przewodniczącego.

§ 7. 

Z każdego posiedzenia Komisji sporządza się pisemny protokół. Protokół jest sporządzany przez wskazanego przez Przewodniczącego Komisji jej członka albo osobę wyznaczoną przez organizatora do obsługi Komisji.

§ 8. 

Postępowanie konkursowe jest dwuetapowe.

§ 9. 

W pierwszym etapie Komisja weryfikuje spełnienie przez kandydatów wymogów formalnych wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

§ 10. 

Do drugiego etapu dopuszczeni są kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

§ 11. 

Drugi etap postępowania konkursowego polega na merytorycznej ocenie kandydatów, wynikającej z indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych.

§ 12. 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia swój program działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Komisji dotyczące przedstawionego programu lub z zakresu znajomości zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz przepisów prawnych: ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy - Kodeks pracy, a także zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych.

§ 13. 

Członkowie Komisji dokonują merytorycznej oceny kandydatów poprzez przyznanie punktów na karcie określającej kryteria oceny przydatności  kandydata, której wzór stanowi załącznik do regulaminu.

§ 14. 

Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. Do protokołu z wyboru kandydata dołącza się karty punktowania kryteriów oceny przydatności kandydatów.

§ 15. 

Przewodniczący Komisji przekazuje wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 16. 

Decyzję o wyborze kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej podejmuje Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 17. 

Komisja rozwiązuje się po rozstrzygnięciu konkursu.


Załącznik do Regulaminu

 pracy Komisji Konkursowej

KARTA PUNKTOWA
OKREŚLAJĄCA KRYTERIA OCENY PRZYDATNOŚCI KANDYDATA
NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Imię i nazwisko kandydata

Ocena programu działania MBP

(od 0 do 5 pkt)

Ocena rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem

(od 0 do 5 pkt)

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2017-05-26)
Udostępnił:
Duda Michał
(2017-05-26 11:55:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2017-06-23 15:28:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki