Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
 

 

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

 

ogłasza nabór na wolne od 29 lipca 2017 r. kierownicze stanowisko urzędnicze

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej,

ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Stanowisko: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

Wymiar etatu: 1/1

Liczba stanowisk pracy: 1

Warunki pracy na stanowisku:

 1. Miejsce świadczenia pracy: w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, praca w terenie.
 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.
 3. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 4. Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.

Zakres zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie działalnością Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz w zakresie wykonywania zadań statutowych jednostki.
 2. Organizacja pracy w Ośrodku na poszczególnych stanowiskach pracy w sposób zapewniający właściwe i sprawne wykonywanie zadań.
 3. Współdziałanie ze Skarbnikiem Miasta przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu.
 4. Sporządzanie planu finansowego Ośrodka.
 5. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych przy ścisłej współpracy ze Skarbnikiem Miasta i główną księgową Ośrodka.
 6. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem budżetu Ośrodka w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych.
 7. Pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników Ośrodka oraz wydawanie wewnętrznych regulaminów i zarządzeń związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, należących do kompetencji Kierownika.
 8. Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników Ośrodka.
 9. Kontrola spraw kadrowo-płacowych oraz księgowych.
 10. Kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników Ośrodka oraz ich pracy w terenie.
 11. Opracowywanie i realizacja gminnej strategii problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
 12. Sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 13. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych.
 14. Organizowanie i prowadzenie działalności socjalnej.
 15. Badanie efektywności przyznanej pomocy w miejscu zamieszkania klienta.
 16. Wydawanie decyzji w zakresie przyznania lub odmowy przyznania świadczeń z pomocy społecznej.
 17. Załatwianie spraw i wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 18. Wypłata i realizacja dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.
 19. Podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 20. Praca z rodziną, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 21. Wypłata i realizacja dodatku energetycznego, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne.
 22. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.
 23. Realizacja zadania - wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych.
 24. Współpraca z organizacjami, instytucjami i środowiskiem lokalnym w celu ograniczania i przeciwdziałania skutkom patologii i negatywnych zjawisk społecznych.

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe magisterskie oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 4. Niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Staż pracy – co najmniej 8 lat pracy w tym 6 lat pracy w jednostkach administracji rządowej lub samorządowej na stanowisku związanym z pomocą społeczną.
 7. Niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów wynikających z ustaw:
 1. o pomocy społecznej,
 2. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
 3. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 4. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 5. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ,
 6. o dodatkach mieszkaniowych,
 7. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 8. o samorządzie gminnym,
 9. o ochronie danych osobowych,
 10. o dostępie do informacji publicznej,
 11. Kodeks postępowania administracyjnego,
 12. o finansach publicznych,
 13. Prawo zamówień publicznych.
 1. Wysoka kultura osobista oraz właściwy stosunek do klientów.
 2. Zdolność zarządzania zasobami ludzkimi i gospodarką finansową jednostki.
 3. Zdolności organizacyjne, odpowiedzialność kreatywność i zaangażowanie.
 4. Umiejętność sprawnego, samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań.
 5. Znajomość programów biurowych wchodzących w skład MS Office.
 6. Gotowość do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności.
 7. Dysponowanie wiedzą z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (Curriculum Vitae); własnoręcznie podpisany.
 2. List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.
 3. Kwestionariusz osobowy. (DOC,PDF)
 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy).
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 7. Oświadczenia kandydata o:
 1. stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków,
 2. braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 4. niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.),
 5. treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902).”

Terminy i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w kancelarii (parter, pokój nr 1) do dnia 20 czerwca 2017 r. do godz. 15:00 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej” wraz z podaniem imienia i nazwiska. W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu do urzędu.

Pozostałe informacje:

 1. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie.
 3. Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrów Mazowiecka (www.bip.ostrowmaz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.
 4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
 5. Oferty złożone w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, nie będą zwracane po zakończeniu rekrutacji.
 6. Burmistrz Miasta może unieważnić nabór na każdym etapie bez podawania przyczyn. Informacja o unieważnieniu naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

 

Ostrów Mazowiecka, 9 czerwca 2017 r.

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2017-06-09)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2017-06-09 14:43:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2017-06-09 14:51:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki