Zarządzenie Nr 144/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu "Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r."

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka nr XXXVIII/244/2010 z dnia 13 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego miasta Ostrów Mazowiecka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam:

§ 1. 

Przeprowadzenie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

§ 2. 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez  organizacje pozarządowe   oraz   podmioty   wymienione   w art.   3 ust.   3 ustawy   z dnia   24 kwietnia   2003 r.     o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok oraz  formularza zgłaszania opinii.

2. Wzór formularza zgłaszania  opinii stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 3. 

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji, wraz z projektem Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, zostanie dodatkowo zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja 66.

§ 4. 

Projekt Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na   2018 r. stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.


 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Miasta


/-/ Jerzy Bauer


Załączniki do zarządzenia Nr 144/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 września 2017 r.

Załącznik nr 1

Formularz zgłaszania opinii

................................................................................................................................................................

( pełna nazwa organizacji )

................................................................................................................................................................

( adres siedziby organizacji )

................................................................................................................................................................

( tytuł aktu prawnego poddawanego konsultacji )

Opinia organizacji

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................

( pieczęć organizacji )

................................................................

( pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania organizacji na zewnątrz)


 

Załącznik nr 2

Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok


§ 1

Postanowienia ogólne.

1. Podstawą Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, zwanego dalej "Programem", jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm. ), zwana dalej "ustawą".

2. Program obejmuje współpracę Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka i jego mieszkańców.

§ 2. 

Cel główny i cele szczegółowe Programu.

1. Głównym celem Programu jest tworzenie partnerstwa pomiędzy Miastem, a organizacjami pozarządowymi oraz efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w lepszym zaspokojeniu potrzeb społecznych i podnoszenia poziomu życia mieszkańców Miasta.

2. Cel główny Programu, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest poprzez cele szczegółowe, a zwłaszcza przez:

1) określenie priorytetowych zadań publicznych zgodnych z ustawą,

2) udział organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań,

3) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Miasta,

4) podejmowanie wspólnych działań mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania organizacji pozarządowych.

§ 3. 

Zasady współpracy.

1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie przez te organizacje działalności na terenie miasta i/lub na rzecz jego mieszkańców.

2. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy i pozafinansowy.

3. Przy podejmowaniu współpracy z organizacjami pozarządowymi Miasto kierować się będzie następującymi zasadami:

1) pomocniczości, co oznacza, że Miasto powierza organizacjom realizację zadań własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,

2) suwerenności stron, co oznacza, iż stosunki pomiędzy Miastem, a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swej działalności statutowej,

3) partnerstwa - oznacza to dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,

4) efektywności - co oznacza wspólne dążenie Miasta i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,

5) uczciwej konkurencji - oznacza równe traktowanie wszystkich podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego,

6) jawności – zgodnie z którą wszystkie możliwości jak również zasady współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi są jawne, powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów.

§ 4. 

Zakres przedmiotowy.

Przedmiotem współpracy samorządu Miasta z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

§ 5. 

Formy współpracy.

1. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w formie:

1) powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji,

2) wspierania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji,

3) przekazania środków na podstawie innych przepisów.

2. Środki finansowe pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystywane na:

1) działalność gospodarczą,

2) działalność polityczną i religijną,

3) finansowanie kosztów realizacji zadania poza okresem obowiązywania umowy, w szczególności na finansowanie zaległości i zobowiązań.

3. Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywa się w następujących formach:

1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,

2) współpracy w zespołach doradczych i opiniodawczych Miasta i organizacji pozarządowych,

3) udzielania pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet Miasta,

4) działania na rzecz instytucjonalnego wzmocnienia organizacji w formie organizowania szkoleń, konferencji, konsultacji, doradztwa itp.,

5) udostępniania, w miarę możliwości, organizacjom pomieszczeń, pokoi itp., będących w dyspozycji Urzędu na organizację konferencji, szkoleń i spotkań okolicznościowych,

6) udzielania rekomendacji, patronatów.

§ 6. 

Priorytetowe zadania publiczne.

Ustala się następujące priorytetowe zadania realizowane w ramach Programu w roku 2018:

1) dla obszaru pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:

a) wspieranie samodzielności i uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,

b) pomoc dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo w celu poprawy ich funkcjonowania w środowisku szkolnym i w rodzinie,

c) wszechstronna pomoc osobom i rodzinom ubogim, zagrożonym wykluczeniem społecznym w celu poprawy ich sytuacji bytowej oraz funkcjonowania w lokalnym środowisku,

d) poprawa funkcjonowania osób bezdomnych w środowisku lokalnym - prowadzenie noclegowni z wydzielonym pomieszczeniem dziennego pobytu dla osób bezdomnych,

2) dla obszaru działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:

a) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby,

b) prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno - prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych,

c) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach,

d) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

- mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

- rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,

- usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach,

e) organizowanie i prowadzenie transportu osób niepełnosprawnych:

- do lekarzy specjalistów i stomatologów poza granice Miasta,

- dzieci niepełnosprawnych niespełniających warunków ustawy Prawo oświatowe,

3) dla obszaru działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:

a) poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez organizowanie dla nich warsztatów, grup wsparcia, pomocy psychologicznej,

b) działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne,

c) organizacja różnorodnych form wypoczynku,

4) dla obszaru kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

a) wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych, patriotycznych i przedsięwzięć artystycznych,

b) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, upowszechnianie postaw patriotycznych,

5) dla obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a) wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych młodzieży i osób niepełnosprawnych,

b) wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych,

c) kompleksowa obsługa współzawodnictwa sportowego,

d) propagowanie kultury fizycznej oraz prozdrowotnego trybu życia,

e) rozwój fizyczny oraz wzmocnienie postawy sportowej u dzieci i młodzieży.

6) dla obszaru ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

a) organizowanie przedsięwzięć propagujących ochronę gatunkową zwierząt i roślin,

b) edukacja ekologiczna,

c) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie ochrony środowiska,

§ 7. 

Okres realizacji Programu.

Miasto realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami, na podstawie Rocznego Programu Współpracy, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 8. 

Sposób realizacji Programu.

1. Cele i priorytety zawarte w Programie Współpracy będą realizowane przez:

1) Radę Miasta w zakresie kreowania polityki społecznej Miasta oraz określenia wysokości środków finansowych na jej realizację.

2) Burmistrza Miasta w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Miasta poprzez:

a) podejmowanie decyzji o współpracy z organizacjami pozarządowymi,

b) dysponowanie środkami na ten cel w ramach budżetu Miasta,

c) ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,

d) patronat nad akcjami, przedsięwzięciami organizowanymi przez organizacje pozarządowe.

3) Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy realizujące zadania publiczne w oparciu o podpisane umowy z Miastem.

2. Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w trybie konkursu ofert oraz z pominięciem otwartego konkursu (w tzw. trybie małych zleceń, zgodnie z przepisami określonymi w ustawie).

3. Konkursy dotyczące zadań określonych w Programie ogłasza Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka.

4. Ogłoszenie konkursu może nastąpić jedynie w sytuacji zabezpieczenia środków finansowych na zadanie w budżecie Miasta.

§ 9. 

Wysokość środków planowanych na realizację Programu.

W 2018 roku na realizację zadań objętych niniejszym programem Miasto Ostrów Mazowiecka planuje  kwotę 50.000,00 zł

§ 10. 

Sposób oceny realizacji Programu.

1. Ocena realizacji Programu dokonywana będzie w oparciu o następujące wskaźniki:

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;

2) liczba organizacji pozarządowych uczestniczących w otwartych konkursach ofert;

3) liczba ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert;

4) liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje w ramach otwartych konkursów ofert;

5) liczba zadań publicznych dofinansowanych w ramach otwartych konkursów ofert;

6) liczba wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert;

7) liczba zadań dofinansowanych z pominięciem otwartego konkursu ofert;

8) wysokość środków finansowanych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych;

9) liczba organizacji pozarządowych, które skorzystały ze szkoleń i innych przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju trzeciego sektora;

10) liczba skonsultowanych aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych;

11) liczba organizacji pozarządowych uczestniczących w konsultacjach aktów normatywnych.

2. Burmistrz Miasta do dnia 31 maja 2019 r. przedstawi Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji Programu.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.2 zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 11. 

Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji.

W celu uchwalenia Programu podjęte zostały następujące działania:

1. Przygotowanie projektu "Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018".

2. Przeprowadzenie konsultacji Programu zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/244/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

3. Sporządzenie zestawienia opinii, uwag i wniosków zgłoszonych w ramach konsultacji.

4. Rozpatrzenie zgłoszonych opinii, uwag i wniosków przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka.

5. Przyjęcie przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka projektu Programu i skierowanie go pod obrady Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 12. 

Tryb powoływania i zasady działania Komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

1. W celu opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach, Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka powołuje Komisję konkursową, zwaną dalej "Komisją".

1) W skład Komisji wchodzą minimum trzy osoby:

a) przedstawiciele Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka,

b) osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.

2) Sposób wskazywania przez organizacje pozarządowe osób do Komisji, podawany jest każdorazowo wraz z ogłoszeniami otwartych konkursów ofert.

3) Komisja konkursowa może działać bez osób wskazanych przez organizacje, jeśli:

a) żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji konkursowej,

b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji konkursowej,

c) wszystkie powołane w skład Komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu z udziału w Komisji.

4) Komisja może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

2. Komisja przy rozpatrywaniu ofert:

1) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

2) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową,

3) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

4) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,

5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

6) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

7) dokonuje analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

3. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka.

4. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze ofert.

§ 13. 

Postanowienia końcowe.

1. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania określa Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka.

2. Sposób postępowania w sprawie zwrotu wypłaconych środków finansowych przekazanych w formie dotacji określa art. 250-253 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

 

 

Pobierz w wersji PDF.

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2017-09-27)
Udostępnił:
Subda Renata
(2017-09-28 11:45:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2017-09-28 11:57:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki