Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka,
 ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Stanowisko - ds. mieszkalnictwa i gospodarki nieruchomościami

Wymiar etatu -1/1

Liczba stanowisk pracy - 1

Warunki pracy na stanowisku

 1. Miejsce świadczenia pracy: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka oraz praca w terenie.
 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, norma czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym.
 3. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
 4. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Udział w postępowaniach dotyczących nabywania nieruchomości na rzecz miasta,
  w tym w drodze zamiany, zasiedzenia i spadkobrania.
 2. Podejmowanie czynności związanych z ujawnianiem prawa własności i innych praw rzeczowych miasta w księgach wieczystych oraz w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków).
 3. Przeprowadzanie procesów ustalania i wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg miejskich.
 4. Przeprowadzanie procesów ustalania opłat adiacenckich.
 5. Zapewnianie gruntów na potrzeby rodzinnych ogrodów działkowych.
 6. Prowadzenie spraw pierwokupu nieruchomości.
 7. Współdziałanie z Zespołem ds. Inwestycji w zakresie zwiększania posiadanej bazy lokalowej w ramach budowy budynków mieszkalnych i socjalnych.
 8. Koordynacja zadań z zakresu bieżącej eksploatacji, remontów, modernizacji budynków i mieszkań oraz prowadzenie w tym zakresie rozliczeń.
 9. Koordynacja działań związanych z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym miasta,
  w tym lokalami socjalnymi;
 10. Reprezentowanie miasta, jako właściciela zasobu mieszkaniowego miasta,
  na podstawie upoważnienia burmistrza, na zebraniach „Wspólnot Mieszkaniowych”.
 11. Rozpatrywanie wszystkich spraw dotyczących lokali użytkowych stanowiących własność miasta, w tym kierowanie do zawarcia umów najmu.
 12. Opracowywanie planów i programów dotyczących gospodarki mieszkaniowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 13. Opracowywanie zasad tworzenia i gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane
  w pierwszej kolejności.
 14. Bieżący nadzór nad prawidłowością zasiedleń i ustaleniem czynszów za lokale mieszkalne i socjalne.
 15. Przydzielanie lokali mieszkalnych i socjalnych w zasobach komunalnych.
 16. Przedstawianie propozycji zróżnicowanych stawek czynszu z uwzględnieniem czynników zmieniających jego wysokość.

 

Wymagania niezbędne (formalne)

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
 2. Minimum rok doświadczenia/stażu zawodowego.
 3. Obywatelstwo polskie.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na ww. stanowisku.
 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

 1. Preferowane wykształcenie w zakresie gospodarki nieruchomościami.            
 2. Znajomość przepisów ustaw:

- o samorządzie gminnym,

- o pracownikach  samorządowych, 

- o gospodarce nieruchomościami,

- o finansach publicznych,

- o ochronie danych osobowych,

- o dostępie do informacji publicznej,

- Kodeks Postępowania  Administracyjnego, oraz  przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych aktów prawnych.

 1. Znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz znajomość dokumentów określających strukturę organizacyjną Urzędu.
 2. Obsługa urządzeń biurowych.

 

Wymagane dokumenty

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej  (Curriculum Vitae), własnoręcznie podpisany.

2. List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.

3. Kwestionariusz osobowy. (DOC,PDF)  dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.

5. Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego  miejsca pracy).

6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

7. Oświadczenia kandydata o:

a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystania z pełni praw publicznych,

b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na ww. stanowisku,

d) treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji zgodnie

z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie  danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r.,

 poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych

(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902.).

 

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w kancelarii (parter, pokój nr 1) do dnia 09 października 2017 r. do godz. 15:00 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. mieszkalnictwa i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka” wraz z podaniem imienia i nazwiska. W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu do urzędu.

Pozostałe informacje

 1. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie.
 3. Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrów Mazowiecka (www.bip.ostrowmaz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.
 4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 5. Oferty złożone w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  ds. mieszkalnictwa i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka, nie będą zwracane po zakończeniu rekrutacji.
 6. Burmistrz Miasta może unieważnić nabór na każdym etapie bez podawania przyczyn. Informacja o unieważnieniu naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

 

                                                                                                      Burmistrz Miasta

                                                                                                           Jerzy Bauer

 

 

 

 

Ostrów Mazowiecka, dnia 28 września 2017 r.

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2017-09-28)
Udostępnił:
Kołodziej Monika
(2017-09-28 13:31:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Monika
(2017-09-28 14:45:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki