Burmistrz Miasta ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka


Stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
w Wydziale Rozwoju Gospodarczego

Warunki pracy na stanowisku

 1. Miejsce świadczenia pracy: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.
 3. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 m-cy.
 4. Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.

Zakres zadań na stanowisku

 1. przygotowywanie dokumentów do sporządzenia oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, z uwzględnieniem wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany studium;
 2. prowadzenie postępowań w procesie sporządzania lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz planu miejscowego, w tym w szczególności:
 1. zlecanie i monitorowanie opracowywania materiałów planistycznych takich jak: opracowanie ekofizjograficzne, prognoza oddziaływania na środowisko, prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego lub studium (bądź ich zmiany),
 2. przeprowadzanie czynności zapewniających udział społeczeństwa w procesie planistycznym, poprzez podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń: o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego i studium oraz możliwości składania wniosków, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów tych dokumentów i możliwości wnoszenia uwag, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także organizowanie dyskusji publicznych dotyczących przyjętych rozwiązań,
 3. przeprowadzanie procesu opiniowania i uzgadniania projektów planu miejscowego i studium przez ustawowo wyznaczone do tego organy i instytucje;
 1. uwzględnianie w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, zgłaszanych przez właściwe organy wojskowe, ochrony granic i bezpieczeństwa państwa, potrzeb w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa;
 2. zasięganie opinii właściwych organów wojskowych, ochrony granic i bezpieczeństwa państwa, dotyczących projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uzgadnianie z w/w organami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 3. prowadzenie postępowania w sprawie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w tym:
 1. sprawdzanie zgodności planowanej inwestycji z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 2. uzgadnianie projektu decyzji z niezbędnymi organami oraz stronami postępowania administracyjnego;
 1. udostępnianie do wglądu studium i planu miejscowego oraz wydawanie z nich wypisów i wyrysów;
 2. prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzenie materiałów z nimi związanych, przechowywanie ich oryginałów, w tym uchylonych i nieobowiązujących;
 3. ustalanie opłat i odszkodowań związanych ze zmianą wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego oraz opracowywanie co najmniej raz w roku informacji o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w tym zakresie;
 4. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem, ustalaniem regulaminu komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz zapewnianie jej obsługi administracyjnej;
 5. opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa i sąsiednich gmin;
 6. wykonywanie zadań z zakresu ochrony krajobrazu, w tym:
 1. przeprowadzanie analiz z zakresu potrzeby ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
 2. przeprowadzanie procesów przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów i standardów jakościowych,
 3. ustalanie kar pieniężnych za nieprzestrzeganie zasad i warunków ustalonych „uchwałą reklamową”;

Wymagania niezbędne (formalne)

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Trzyletni staż pracy.
 3. Obywatelstwo polskie.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

 1. Preferowane wykształcenie w zakresie gospodarki przestrzennej.
 2. Znajomość przepisów ustaw:
  - o samorządzie gminnym;
  - o pracownikach samorządowych;
  - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  - o finansach publicznych;
  - o ochronie danych osobowych;
  - Kodeks Postępowania Administracyjnego;
  oraz przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych aktów prawnych.
 3. Znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz znajomość dokumentów określających strukturę organizacyjną Urzędu.
 4. Obsługa urządzeń biurowych.

 

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej  (Curriculum Vitae), własnoręcznie podpisany.
 2. List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.
 3. Kwestionariusz osobowy. (DOC,PDF)
 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy).
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 7. Oświadczenia kandydata o:
  1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  2. braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na ww. stanowisku,
  4. treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

 

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w kancelarii (parter, pokój nr 1) do dnia 9 października 2017 r. do godziny 15:00 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego” wraz z podaniem imienia i nazwiska.
W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

Pozostałe informacje

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym.
Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie.
Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (www.bip.ostrowmaz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

                                                                                                      Burmistrz Miasta

                                                                                                           Jerzy Bauer


Ostrów Mazowiecka, 28 września 2017 r.

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2017-09-28)
Udostępnił:
Kołodziej Monika
(2017-09-28 13:35:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Monika
(2017-09-28 14:44:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki