Burmistrz Miasta ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka
Stanowisko
ds. strategii, planów i programów rozwojowych
w Wydziale Rozwoju Gospodarczego

Warunki pracy na stanowisku

 1. Miejsce świadczenia pracy: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.
 3. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 m-cy.
 4. Praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.

Zakres zadań na stanowisku

 1. współdziałanie przy opracowywaniu programów rozwojowych Miasta, a w szczególności dokumentów dotyczących strategii rozwoju Miasta;
 2. współdziałanie z Zespołem do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz Zespołem do spraw  gospodarki nieruchomościami i mieszkalnictwa przy pracach związanych z wprowadzaniem zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta;
 3. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie opracowania i wykonania projektów będących elementami realizowanej strategii rozwoju Miasta;
 4. opracowywanie sprawozdań na temat stanu realizacji strategii rozwoju, przedstawianie zagrożeń w ich realizacji oraz ewentualnych propozycji modyfikacji;
 5. inicjowanie i podejmowanie działań związanych z rozwojem lokalnym, a w szczególności pobudzanie rozwoju społeczno – gospodarczego Miasta;
 6. podejmowanie współpracy z organami i agendami zarządzającymi i wdrażającymi fundusze pomocowe krajowe i unijne w celu pozyskiwania dodatkowych funduszy dla budżetu Miasta;
 7. analizowanie wytycznych krajowych i unijnych dotyczących pozyskiwania środków pomocowych;
 8. opracowywanie i wdrożenie procedur dotyczących pozyskiwania środków pomocowych dla Urzędu, współpracy przy pozyskiwaniu środków dla jednostek organizacyjnych Miasta, udzielanie informacji o możliwości pozyskania środków dla innych podmiotów z terenu Miasta;
 9. monitorowanie informacji z zakresu programów pomocowych unijnych i krajowych, w tym harmonogramów konkursów, wytycznych dla wnioskodawców i ogłoszeń o konkursach;
 10. współpraca z Wydziałami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania dodatkowych funduszy na realizacje zadań Miasta;
 11. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie tworzenia i realizacji projektów prospołecznych i informacyjnych;
 12. przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do funduszy zewnętrznych:

a) występowanie do Wydziałów o przekazanie potrzebnych materiałów i informacji;

b) odpowiednie opracowanie materiałów i informacji przekazanych przez Wydziały;

c) wypełnianie formularzy wniosków;

d) sporządzanie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia;

e) sporządzanie budżetu przedsięwzięcia na podstawie kosztorysu inwestorskiego lub wykonawczego;

f) zlecanie i weryfikacja wykonania studiów wykonalności dla zgłoszonych przedsięwzięć;

 1. składanie wniosków aplikacyjnych do instytucji pośredniczących, w tym dbanie o utrzymanie wyznaczonych terminów;
 2. opracowywanie aktualnej informacji o pozyskanych środkach pomocowych z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych i spółek Miasta;
 3. przyjmowanie i udział w rozpatrywaniu wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Wymagania niezbędne (formalne)

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Trzyletni staż pracy.
 3. Obywatelstwo polskie.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

 1. Znajomość zagadnień dotyczących prawnych i ekonomicznych uwarunkowań pozyskiwania środków zewnętrznych, w szczególności z funduszy unijnych.
 2. Znajomość przepisów ustaw:
  - o samorządzie gminnym;
  - o pracownikach samorządowych;
  - o finansach publicznych;
  - o ochronie danych osobowych;
  - Kodeks Postępowania Administracyjnego;
  oraz przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych aktów prawnych.
 3. Znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz znajomość dokumentów określających strukturę organizacyjną Urzędu.
 4. Obsługa urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej  (Curriculum Vitae), własnoręcznie podpisany.
 2. List motywacyjny, własnoręcznie podpisany.
 3. Kwestionariusz osobowy. (DOC,PDF)
 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy).
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 7. Oświadczenia kandydata o:
  1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  2. braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na ww. stanowisku,
  4. treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

 

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w kancelarii (parter, pokój nr 1) do dnia 9 października 2017 r. do godziny 15:00 z dopiskiem na kopercie: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. strategii, planów i programów rozwojowych” wraz z podaniem imienia i nazwiska.

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

Pozostałe informacje

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie.

Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (www.bip.ostrowmaz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

 

                                                                                                      Burmistrz Miasta

                                                                                                           Jerzy Bauer

 Ostrów Mazowiecka, 28 września 2017 r.

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2017-09-28)
Udostępnił:
Kołodziej Monika
(2017-09-28 13:36:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Monika
(2017-09-28 14:41:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki