ZARZĄDZENIE NR 157/2017 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust

Zarządzenie Nr 157/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 13 października 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu "Wieloletniego programu współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na lata 2018-2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875), w związku z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka nr XXXVIII/244/2010 z dnia 13 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego miasta Ostrów Mazowiecka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam:

§ 1. 

Przeprowadzenie konsultacji projektu Wieloletniego programu współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na lata 2018-2020.

§ 2. 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez  organizacje pozarządowe   oraz   podmioty   wymienione   w art.   3 ust.   3 ustawy   z dnia   24 kwietnia   2003 r.     o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej projektu Wieloletniego programu współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na lata 2018-2020 oraz  formularza zgłaszania opinii.

2. Wzór formularza zgłaszania  opinii stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 3. 

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji, wraz z projektem Wieloletniego programu współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na lata 2018-2020, zostanie dodatkowo zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja 66.

§ 4. 

Projekt Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na lata 2018-2020 stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Miasta


Jerzy Bauer


Załączniki do zarządzenia Nr 157/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 13 października 2017 r.

Załącznik nr 1

Formularz zgłaszania opinii

................................................................................................................................................................

( pełna nazwa organizacji )

................................................................................................................................................................

( adres siedziby organizacji )

................................................................................................................................................................

( tytuł aktu prawnego poddawanego konsultacji )

Opinia organizacji

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................

( pieczęć organizacji )

................................................................

( pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania organizacji na zewnątrz)


 

Załącznik nr 2

Projekt

Wieloletni program współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na lata 2018-2020
Wstęp
Wartości współpracy

W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Niezbędne jest włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania miasta na zasadzie równoprawnego partnerstwa. Konstytucyjna zasada pomocniczości oraz  wynikające z innych ustaw kompetencje jednostek samorządu terytorialnego stanowią podstawę rozwoju wzajemnych relacji między administracją publiczną, a organizacjami pozarządowymi.

Wieloletni program współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi  i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na lata 2018-2020, stanowi fundament dla budowy systemu współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi, skupiającymi mieszkańców Miasta i działającymi dla ich dobra. Reguluje on długofalowe cele współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, w tym przede wszystkim, rozwiązania systemowe w obszarze finansowych i pozafinansowych form współpracy. Jego celem jest zaangażowanie mieszkańców na rzecz zrównoważonego rozwoju Miasta, poprzez aktywizację wspólnot lokalnych, organizacji formalnych i nieformalnych wokół realizacji zadań Miasta w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 

Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

2) Ustawie o sporcie – należy rozumieć ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.);

3) Organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje i kluby sportowe;

4) Klubie sportowym - należy przez to rozumieć uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe będące osobami prawnymi, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

5) Organizacji - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty o których  mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), jeżeli ich cele statutowe obejmują wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

6) Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Ostrów Mazowiecka;

7) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka;

8) Programie - należy przez to rozumieć Wieloletni program współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na lata 2018-2020;

Rozdział 2.
Cel główny i cele szczegółowe programu

§ 2. 

1. Wieloletni program stanowi o okresowej współpracy Miasta z organizacjami. Wskazuje on zadania publiczne, które w sposób długofalowy, w oparciu o przepisy prawa, mogą być efektywnie realizowane przez organizacje pozarządowe przy finansowym i pozafinansowym współudziale Miasta.

2. Wieloletni program stanowi również podstawę do kontraktowania usług społecznych w przedziale czasowym wykraczającym poza rok budżetowy, co przekłada się na stabilność funkcjonowania organizacji i sprzyja rozwojowi ich statutowej działalności.

3. Celem głównym Programu jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , w tym tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta, jak również rozwój systemu współpracy Miasta i klubów sportowych oraz organizacji.

4. Cele szczegółowe Programu:

1) realizacja zapisów Strategii Wspierania Rozwoju Sportu w Ostrowi Mazowieckiej w latach 2016-2022;

2) wspieranie organizacji imprez oraz zajęć sportowych;

3) wspieranie programów pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego;

4) wspieranie działań w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia sportowego w szczególności w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Miasta,

5) poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;

6) osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych oraz kluby sportowe;

7) poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców Miasta poprzez  aktywny styl życia;

8) promocja sportu i aktywnego stylu życia.

5. Dyscypliny sportu o szczególnym znaczeniu dla Miasta:

1) dyscypliny kluczowe:

a) piłka nożna,

b) koszykówka,

c) lekkoatletyka,

2) dyscypliny wspierane:

a) pływanie,

b) podnoszenie ciężarów,

c) sporty walki,

d) tenis ziemny.

Rozdział 3.
Zakres przedmiotowy Programu

§ 3. 

1. Zakres przedmiotowy niniejszego Programu obejmuje wspólną realizację zadań publicznych w zakresie odpowiadającym zadaniom Miasta.

2. Do priorytetowych zadań publicznych realizowanych w latach 2018-2020 zalicza się wspieranie i upowszechnianie:

1) sportów w dyscyplinach kluczowych dla Miasta;

2) sportów w dyscyplinach wspieranych przez Miasto;

3) sportu szkolnego;

4) sportu dla „wszystkich”, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;

5) cyklicznych imprez sportowych organizowanych w Mieście;

6) imprez o charakterze rekreacyjnym organizowanych w Mieście.

Rozdział 4.
Okres realizacji Programu

§ 4. 

Zadania publiczne wskazane w Wieloletnim programie współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na lata 2018-2020, będą realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020r.

Rozdział 5.
Sposób realizacji programu

§ 5. 

1. Współpraca Miasta z organizacjami i klubami sportowymi będzie się odbywać w formie:

1) finansowej;

2) pozafinansowej.

2. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w następujący sposób:

1) powierzanie lub wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

2) przekazywanie w najem, należących do Miasta lokali użytkowych, organizacjom na cel prowadzonej przez nie działalności zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

3. Współpraca o charakterze pozafinansowym może odbywać się w następujący sposób:

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;

2) konsultowanie z organizacjami i klubami sportowymi aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich działalności;

3) tworzenie wspólnych stałych lub doraźnych zespołów o charakterze doradczym;

4) wspieranie organizacji i klubów sportowych poprzez rozwój działalności wolontariackiej;

5) wspieranie organizacji i klubów sportowych działających na rzecz mieszkańców Miasta;

6) wymiana dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami administracji publicznej, a przedstawicielami organizacji i klubów sportowych;

7) udzielanie przez Miasto pomocy organizacjom i klubom sportowym, takiej jak:

a) organizowanie otwartych spotkań przedstawicieli samorządu z przedstawicielami organizacji i klubów sportowych,

b) prowadzenie spotkań informacyjnych i szkoleń, w tym w zakresie prawidłowego ubiegania się o dotacje z budżetu Miasta oraz ich rozliczania,

c) przekazywanie materiałów promocyjnych Miasta na wniosek organizacji i klubów sportowych,

d) wydawanie listów rekomendacyjnych,

e) obejmowanie patronatem honorowym Burmistrza przedsięwzięć organizowanych przez organizacje i kluby sportowe.

4. Decyzję o wyborze formy współpracy podejmuje Burmistrz, z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących.

5. Umowy na realizację zadań ujętych w niniejszym Programie mogą być zawierane na okres dłuższy niż jeden rok.

Rozdział 6.
Wysokość środków planowanych na realizację Programu

§ 6. 

Kwota przeznaczona na realizację niniejszego wieloletniego programu w latach 2018-2020 wyniesie łącznie w roku:

1) 2018 nie mniej niż: 450 000,00 zł,

2) 2019 nie mniej niż: 450 000,00 zł,

3) 2020 nie mniej niż: 450 000,00 zł.

 

Pliki do pobrania:

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2017-10-13)
Udostępnił:
Subda Renata
(2017-10-13 13:47:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2017-10-13 14:01:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki