Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonywanie konserwacji i obsługi technicznej części systemu klimatyzacyjnego  zainstalowanego w budynku Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca  podejmuje się wykonywania obsługi technicznej części systemu klimatyzacyjnego (zakres zamówienia nie obejmuje jednostek podlegających gwarancji) t.j.:
 • wykonywanie konserwacji (2 razy w okresie obowiązywania umowy) i obsługi technicznej części systemu klimatyzacyjnego (zakres zamówienia nie obejmuje jednostek podlegających gwarancji ) zainstalowanego w budynku Urzędu Miasta oraz usuwanie ewentualnych  awarii, a także zapewnienie poprawnego działania poszczególnych urządzeń i połączeń wchodzących w jego skład. System składa się z  klimatyzatorów typu: MULTIINVENTER FUJITSU GENERAL Modele: AS7UFADR, ASY12USCCW, ASYA09LACM, ASYA12LACM, ASYA30LCCE,  AOY30LMAW4,   AOYR30LCT, AOY18LMAK2, AO54UJBMR, AOY12USCC. Liczba  jednostek wewnętrznych (ściennych) - 18 szt., Liczba  jednostek zewnętrznych - 6 szt.
 • ewentualnego wykonywania napraw części systemu klimatyzacyjnego zainstalowanego w budynku  Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przez co strony rozumieją  usunięcie awarii  systemu klimatyzacji oraz doprowadzenie do poprawnego działania  poszczególnych  urządzeń połączeń wchodzących w jego skład.
 • ewentualnego wykonywania bezpłatnych  pisemnych ekspertyz dotyczących uszkodzeń w/w systemu klimatyzacyjnego, demontażu i przekazania do recyklingu uszkodzonych urządzeń klimatyzacyjnych wchodzących w skład systemu oraz sporządzanie kart przekazania odpadu.
 • dokonywanie wpisów o wykonywanych czynnościach w Kartach Urządzeń (Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej). 
 1. Wykonawca czynności związane z obsługą techniczną systemu klimatyzacyjnego prowadzić będzie zgodnie z wymogami instrukcji obsługi.
 2. W przypadku awarii czas reakcji od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego nie może przekroczyć 48 godzin. Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy jest określony w umowie, która jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia (załącznik nr 3).
 4. Zamawiający w celu prawidłowego oszacowania wartości zamówienia przez Wykonawcę zaleca osobiste zapoznanie się ze stanem technicznym i zakresem prac będących przedmiotem zamówienia.
 5. Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia. Osoby dokonujące obsługi technicznej klimatyzatorów muszą posiadać certyfikat personalny (kategoria I) oraz certyfikat przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową i niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1951).
 6. Termin wykonywania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018r.
 7. Warunki płatności: przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena za wykonanie jednego przeglądu (konserwacji) =100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

1) Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniej wiedzy i uprawnień do wykonania zamówienia  - załącznik nr 2,

2) Poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie: certyfikatu personalnego (kategoria I) oraz certyfikatu przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową i niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1951).

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na wykonywanie konserwacji i obsługi technicznej części systemu klimatyzacyjnego zainstalowanego w budynku Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej”.

Oferty należy składać do dnia 10.01.2018r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2018r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pani Marta Pietrzykowska, tel.(29)679-54-35
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1. Zaproszenie PDF

2. Formularz Oferty (DOC, PDF)

3. Oświadczenie (DOC, PDF)

4. Wzór Umowy PDF

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2017-12-22)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2018-01-02 15:37:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2018-01-02 15:40:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki