INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ NAZWY ULICY Z LEONA KRUCZKOWSKIEGO

NA ZBIGNIEWA HERBERTA

 

            Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Zastępczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 13 grudnia 2017 r. pod poz. 12002, nastąpiła zmiana nazwy ulicy z Leona Kruczkowskiego na Zbigniewa Herberta.

            W dniu 2 września 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz.744), zwanej dalej „ustawą”. Ustawa została zmieniona ustawą z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1389).

            Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 i 2 ustawy, nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.

            Na mocy art. 6 ust. 2 i 3 ustawy Wojewoda Mazowiecki wydał zarządzenie zastępcze, zmieniające dotychczasową nazwę ulicy. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

            Na podstawie art. 5 ustawy pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat, zaś zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

W  związku z powyższym mieszkańcy wyżej wymienionej ulicy powinni podjąć następujące czynności:

 1. Urząd Skarbowy w Ostrowi Mazowieckiej:

osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę danych adresowych przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym. Można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3.

 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):

osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez wypełnienie i złożenie wniosku o zmianę danych tj. formularz WZD-01 lub dowolnej formie pisemnej.

 1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEDIG):

przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka, zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych. Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUSU/KRUSU, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, mieszczącym się w Ostrowi Mazowieckiej w budynku przy ulicy 3 Maja 66, pokój nr 7, tel.: 29 679 54 43.

 1. Banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i  internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przychodnie lekarskie, szkoły, przedszkola i inne:

ww. instytucje o zmianie nazwy ulicy należy powiadomić osobiście.

 1. Deklaracja w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi:

nie ma konieczności składania zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zarówno przez mieszkańców, jak i zarządców nieruchomości. Zmiany dokonane zostaną z urzędu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, mieszczącym się w Ostrowi Mazowieckiej w budynku przy ulicy 3 Maja 66, pokój nr 7, tel.: 29 679 54 38.

 1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości:

nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji danych adresowych. Zmiany dokonane zostaną z urzędu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Wydziale Realizacji Budżetu Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, mieszczącym się w Ostrowi Mazowieckiej w budynku przy ulicy 3 Maja 66, pokój nr 12, tel.: 29 679 54 29

 1. Sprawy meldunkowe – zmiany adresów w związku ze zmianą nazwy ulicy zostaną dokonane z urzędu.
 2. Kwestie ponoszenia kosztów zmiany dokumentów przez mieszkańców w sytuacji zmiany nazwy ulicy:
 1. Dowody osobiste – posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego wzoru, nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy, a nawet nie ma uprawnienia żądania jego wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy. Natomiast nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania.
 2. Paszport - nie ma konieczności wymiany paszportów, gdyż paszport nie zawiera adresu właściciela.
 3. Dowody rejestracyjne i prawa jazdy - zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
 1. Tabliczki z numerem porządkowym, zawierającym nazwę ulicy – właściciele nieruchomości ponoszą koszty wykonania nowych tabliczek, bądź napisów na nieruchomości zgodnych z nową nazwą ulicy, które są obowiązani umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Zmiana w księdze wieczystej – celem dokonania zmian w księdze wieczystej, należy złożyć „wniosek o wpis w księdze wieczystej” w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej V Wydział Ksiąg Wieczystych przy ulicy Bolesława Prusa 2. We wniosku należy wskazać żądanie: ”sprostowanie oznaczenia nieruchomości”. Natomiast w treści żądania należy wpisać, iż zmiana oznaczenia nieruchomości następuje w związku z Zarządzeniem Zastępczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2017 r. wydanym na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej, zgodnie z którym zmieniono nazwę ulicy z Leona Kruczkowskiego na Zbigniewa Herberta. Wniosek jest wolny od opłat.
 3. Zmiana w Ewidencji gruntów i budynków – w odniesieniu do położenia nieruchomości, zostaną dokonane z urzędu.
 4. Mieszkańcy ulicy ponoszą koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, banerów reklamowych i reklam.

 

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka powiadomił o zmianie nazwy ulicy następujące instytucje:

 

- Straż Miejska w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 66; 07-300 Ostrów Mazowiecka

- Urząd Statystyczny w Warszawie, 02-134 Warszawa ul. 1 Sierpnia 21

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 11 Listopada 5

- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Dubois 68

- Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Płk. Karola Piłata 12

- Urząd Pocztowy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Pocztowa 8

- Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68

- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. B. Prusa 3/11

- Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej V Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. B. Prusa 2

- PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa. Rejon Energetyczny Wyszków. Posterunek Energetyczny Ostrów Mazowiecka, ul. Ścienna 1

- Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Lipowa 4

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej, ul. B. Prusa 66

- Urząd Skarbowy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Stanisława Duboisa 1

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Inspektorat w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Stanisława Duboisa 1

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Placówka Terenowa w Ostrowi Mazowieckiej, ul. ks. Jana Sobotki 4

z up. Burmistrza

(-) Bożena Szostak

Sekretarz Miasta

 

 

Wytworzył:
Bożena Szostak
(2018-01-04)
Udostępnił:
Orzoł Renata
(2018-01-04 15:11:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Orzoł Renata
(2018-01-04 15:17:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki