Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66,

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Wycinkę i usunięcie 31 drzew z działek i pasów drogowych ulic będących własnością miasta Ostrów Mazowiecka.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest Wycinka i usunięcie 31 drzew z działek i pasów drogowych ulic będących własnością miasta Ostrów Mazowiecka (według Załącznika nr 1).
 2. Zakres prac obejmuje: wycinkę i usuniecie 31 drzew z wyfrezowaniem karp na głębokość 10 cm tj.:
 1. działka nr 4104, pas drogowy ul. Lipowej – 1 lipa drobnolistna o obwodzie pnia 179 cm
 2. działka nr 4105, pas drogowy ul. Sportowej – 1 lipa drobnolistna o obwodzie pnia 250 cm, 2 iglicznie trójcierniste o obwodach pni  85 cm, 51 cm i 68 cm
 3. działka nr 1023/2, u zbiegu ulic Orzeszkowej, Sikorskiego i Zwycięstwa – 1 klon jesionolistny o obwodzie pnia 114 cm
 4. działka nr 944/3, pas drogowy ul. Wyczółkowskiego – 4 modrzewie europejskie o obwodach pni 66 cm, 67 cm, 77 cm, 54 cm
 5. działka nr 789, pas drogowy ul. Żale – 1 klon jesionolistny o obwodzie pnia 148 cm
 6. działka nr 3138/1, u zbiegu ulic Warszawskiej i Jana Pawła II – 1 brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 151 cm
 7. działka nr 4596/1, ul. Cisowa od strony ul. Jodłowej - 8 sosen zwyczajnych o obwodach pni 92 cm, 60 cm, 71 cm, 78 cm, 79 cm, 59 cm, 77 cm, 83 cm
 8. działka nr 4597/4, ul. Cisowa – 1 dąb szypułkowy o obwodzie pnia 100 cm
 9. działka nr 4039, pas drogowy ul. Rubinkowskiego – 3 jarzęby szwedzkie o obwodach pni 132 cm, 138 cm, 119 cm
 10. działka nr 4145, pas drogowy ul. Szkolnej – 1 lipa drobnolistna o obwodzie pnia 110 cm
 11. działka nr 3928, pas drogowy ul. Wschodniej – 1 modrzew europejski o obwodzie pnia 107 cm, 1 jesion wyniosły o obwodzie pnia 146 cm
 12. działka nr 1721/1, pas drogowy ul. Okrzei – 3 klony jawory o obwodach pni 94 cm, 112 cm, 142 cm, 1 klon zwyczajny o obwodzie pnia 137 cm
 13. działka nr 4542/9, pas drogowy ul. Surowskiego – 1 klon jesionolistny o obwodach pni 136 cm i 147 cm.

3. Wykonawca zobowiązany jest:

 • zabezpieczyć teren otaczający karpę pod względem BHP,
 • usunąć gałęzie, kamienie oraz zbędne płyty betonowe,
 • odkopać ziemię od pnia,  wyrównać ziemię po wyfrezowaniu pniaka,
 • oczyścić teren po wycince z liści, gałęzi i resztek pni.
 1. Zamawiający sprzeda Wykonawcy pozyskane z wycinki drewno w cenie 138,37 zł brutto za m3 drewna (zgodnie z cennikiem Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka). Liczba metrów sześciennych pozyskanego przez Wykonawcę drzewa będzie oszacowana w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. Z oszacowania drewna zostanie spisany protokół. Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę za pozyskane drewno płatną w terminie 14 dni od daty otrzymania.
 2. Wykonawca powinien:
 • przy wycince metodą alpinistyczną - dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą zaświadczenie o ukończeniu kursu niezbędnego do wycinki drzew metodą alpinistyczną,
 • przy wycince z użyciem podnośnika koszowego - dysponować co najmniej: jednym podnośnikiem koszowym i jedną osobą posiadającą uprawnienia do obsługi podnośnika koszowego.
 • dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia pilarz-drwal,
 • wykonywać prace przy użyciu sprzętu specjalistycznego, zgodnie z zasadami i wiedzą z zakresu wycinki drzew tj.: pilarką spalinową, frezarką, rębakiem,
 • wykonać prace rzetelnie i terminowo zgodnie z przepisami prawa, bhp, ppoż. oraz zaleceniami Zamawiającego,
 • uporządkować teren po wykonaniu prac związanych z przedmiotem zamówienia,
 • być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem Wykonawcy.
 1. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 2. Termin wykonania zamówienia: do dnia 13 marca 2018r.
 3. Warunki płatności: przelew 14 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku po zrealizowaniu i odebraniu całego zamówienia.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 2 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

 1. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 3.
 2. Kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzających: spełnienie warunku dysponowania osobami posiadającym uprawnienia pilarz-drwal, ukończenia kursu niezbędnego do wycinki drzew metodą alpinistyczną/ uprawnienia do obsługi podnośnika koszowego.
 3. Wykaz narzędzi niezbędnych do wykonania zamówieniazałącznik nr 4

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta wycinkę i usunięcie 31 drzew z działek i pasów drogowych ulic będących własnością miasta Ostrów Mazowiecka”.

Oferty należy składać do dnia 02.02.2018r. do godz. 11.00 06.02.2018r. do godz. 12.00

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2018r. o godz. 11.20, 06.02.2018r. o godz. 12.20 pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Jan Pskiet, tel. (29)679-54-38,
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

 1. Zaproszenie PDF Zmienione
 2. Formularz oferty (DOC, PDF)
 3. Wykaz drzew do usunięcia PDF
 4. Wykaz Osób i Narzędzi (DOC, PDF)
 5. Wzór Umowy PDF

Ostrów Mazowiecka, 01.02.2018r.

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINÓW SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

Informujemy o przesunięciu terminów składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać do dnia 06.02.2018r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  06.02.2018r. o godz. 12.20 pok. Nr 103.

Pozostała treść ogłoszenia bez zmian.

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-01-26)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2018-01-26 14:03:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2018-02-01 14:54:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki