ZARZĄDZENIE NR 21/2018
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA


z dnia 6 lutego 2018 r.


w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie wyróżnienia, nagrody lub stypendium sportowego

    

    Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz.1875 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 uchwały nr XXVII/188/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz stypendiów lub nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz rodzaju wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych, zarządza się co następuje:


§ 1.


    Powołuje się Komisję ds. oceny wniosków o przyznanie wyróżnienia, nagrody lub stypendium sportowego, w następującym składzie:
1. Zbigniew Chrupek - Przewodniczący Komisji
2. Bożena Szostak - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Rafał Zęgota - członek Komisji
4. Bartłomiej Pieńkowski - członek Komisji


§ 2.


1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Komisji kieruje Zastępca.
3. Prace Komisji prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej trzech jej członków, w tym Przewodniczący Komisji lub Zastępca Przewodniczącego Komisji.
4. Komisja rozpoczyna postępowanie od dokonania oceny formalnej, obejmującej sprawdzenie czy wnioski zostały złożone w terminie, czy zawierają wymagane załączniki zgodnie z treścią uchwały oraz czy w uzasadnieniu wskazane są wymagane osiągnięcia zawodników.
5. Komisja dokona oceny merytorycznej wniosków według kryteriów zawartych w uchwale.
6. Z prac Komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
   - skład Komisji,
   - nazwy podmiotów składających wnioski,
   - przebieg postępowania konkursowego,
   - propozycję wysokości przyznanych nagród/stypendiów sportowych oraz formy przyznanych wyróżnień.
7. Protokół podpisują członkowie Komisji biorący udział w posiedzeniu.
8. Przewodniczący Komisji przekazuje Burmistrzowi protokół z postępowania.


§ 3.


1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania i kończy z chwilą przekazania Burmistrzowi Miasta protokołu z postępowania konkursowego.
2. Za prace w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.


§ 4.


Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.


§ 5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2018-02-09 09:42:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2018-02-09 10:18:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki