Zarządzenie Nr 22/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w ramach otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu "Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka"

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 1875) w związku z § 5 ust. 2 zarządzenia nr 15/2018 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu "Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka" zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:

1) Zbigniew Chrupek - Przewodniczący Komisji,

2) Bożena Szostak - Członek Komisji,

3) Agnieszka Gwardiak - Członek Komisji.

§ 2. 

Zadaniem Komisji jest ocena ofert złożonych w ramach otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu "Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka" zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 15/2018 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu "Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka".

§ 3. 

Po zakończeniu postępowania oceniającego złożone oferty, Przewodniczący Komisji niezwłocznie przekazuje Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka protokół z przebiegu naboru, w celu zatwierdzenia.

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-02-12)
Udostępnił:
Subda Renata
(2018-02-12 12:59:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2018-02-12 13:00:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki