Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa ul. Podstoczysko od km 0+000 do km 0+869 oraz ul. Witaminowej od km 0+000 do km 0+112,30 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z infrastrukturą –ETAP II-bez kanalizacji sanitarnej” za pomocą Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i jego Koordynatora.

I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa ul. Podstoczysko od km 0+000 do km 0+869 oraz ul. Witaminowej od km 0+000 do km 0+112,30 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z infrastrukturą –ETAP II-bez kanalizacji sanitarnej” za pomocą Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i jego Koordynatora.

Dokumentacja przetargowa dot. zadania inwestycyjnego dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=165512

2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje nadzór inwestorski nad przebiegiem robót budowlanych w/w inwestycji przez odpowiednich dla branży i rodzaju robót Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego o specjalnościach:

a) drogowej

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (teletechnicznych).

3. Do obowiązków Inspektora należeć będzie pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.). Koordynator Zespołu jest zobowiązany do pobytu na budowie w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru oraz na każde wezwanie Zamawiającego. Koordynator wraz z Inspektorami zapewni we własnym zakresie i na własny koszt transport w celu dotarcia na budowę.

4. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy Nadzoru w stosunku do Zamawiającego określa wzorzec umowy (załącznik nr 2).

5. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dysponować osobą/osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Wykonawcy wykażą, że dysponują lub będą dysponować na czas realizacji zamówienia przynajmniej jedną osobą posiadającą wpis na listę członków izby samorządu zawodowego i uprawnienia w specjalności:

a) drogowej lub równoważnej (na drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych) – Koordynator zespołu.

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (teletechnicznych).

- lub uprawnienia budowlane udzielone w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o których mowa wyżej, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub też kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65 ).

6. Wykonawcy wykażą się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej dwóch usług w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym tożsamym z zadaniem opisanym w ust. 1.

7. Termin wykonywania zamówienia: 31.08.2018 r. (termin zakończenia i odbioru robót, może ulec przesunięciu)

8. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena =100%.

III. Przygotowanie oferty:

Do formularza należy dołączyć:

  1. Wykaz wykonanych usług oraz Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– załącznik nr 3 i 4.
  2. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług oraz posiadanie uprawnień przez osoby wskazane w Wykazie osób.

VI. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa ul. Podstoczysko od km 0+000 do km 0+869 oraz ul. Witaminowej od km 0+000 do km 0+112,30 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z infrastrukturą –ETAP II-bez kanalizacji sanitarnej” za pomocą Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i jego Koordynatora.

Oferty należy składać do dnia 21.02.2018r. do godz. 12.00.

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2018r. o godz. 12.20, pok. Nr 103.

VIII. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

  1. w zakresie merytorycznym: Pan Daniel Choinka tel. (29) 679-54-61
  2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejsza stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem  i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym (PDF)

2. Formularz ofertowy (DOC, PDF)

3. Wzór Umowy (PDF)

4. Wykazy Osób Usług (DOC, PDF)

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-02-13)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2018-02-13 16:18:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2018-02-13 16:20:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki