Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Opracowanie kompletnej dokumentacji kosztorysowej i projektowej dotyczącej budowy parku edukacyjno-sensorycznego wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych w organie administracji architektoniczno-budowlanej” w ramach realizacji projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 pn. „Plac pełen radości przy Zespole Szkól Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej”.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:
 1. W zakresie przedmiotu zamówienia należy opracować kompletną dokumentację kosztorysową i projektową dotyczącą budowy parku edukacyjno-sensorycznego oraz uzyskać skutecznie zgłoszenie robót budowlanych w organie administracji architektoniczno-budowlanej w ramach realizacji projektu zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 pn. „Plac pełen radości przy Zespole Szkól Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej”.
 2. Inwestycja zlokalizowana będzie przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Widnichowska 4, działka nr 1-4134 (mapa w złączniku nr 5)
 3. Założeniem projektu jest stworzenie przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej miejsca przyjaznego dzieciom, które będzie sprzyjało ich ogólnemu rozwojowi. Plac będzie składał się z dwóch części:
  1. edukacyjno-przyrodniczej, w skład której wejdzie ścieżka sensoryczna o długości 15 m i szerokości 1 m podzielona na 10 segmentów o różnej fakturze (np. piasek, szyszki, drobne kamienie, kora, kasztany) każdy o długości 1,5 m. Wzdłuż ścieżki sensorycznej powstanie ogród zmysłów. Będzie to teren o powierzchni 15 m2 obsadzony roślinnością o intensywnych, odmiennych zapachach (np. jaśmin, lawenda, maciejka, konwalie, fiołki) oraz ziołami (np. mięta, melisa, lubczyk, szczaw). Wśród zieleni umieszczone będą ławki i kosze na śmieci. Tak zaplanowany kącik zieleni będzie stymulować integrację sensoryczną, pobudzać wzrok, węch i dotyk u osób odwiedzających. Część edukacyjno- przyrodnicza może być wykorzystywana podczas lekcji przyrody,
  2. zabawowo-rekreacyjnej, na której to części znajdą się:
   • platforma do balansowania, która pozwoli rozwijać zmysł równowagi, będzie stanowiła świetną zabawę dla najmłodszych odwiedzających;
   • zestaw zręcznościowy z mostkiem, w skład którego wchodzi: drabinka pozioma i ukośna, pomost ruchomy, przeplotnia pionowa, rurka oraz zestaw do przewrotów. Ta różnorodna kompozycja elementów powoduje, że jej użytkownicy na pewno nie będą się nudzić a zabawa stanie się najlepszą okazją na poznanie nowych rówieśników;
   • równoważnia, która jest tradycyjnym urządzeniem sprawnościowym, pozwalającym na rozwój ogólnej koordynacji ruchowej podczas świetnej zabawy;
   • gra integracyjna kółko i krzyżyk, która będzie świetną zabawą a jednocześnie będzie usprawniać zdolności manualne dzieci.
 4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna uwzględniać w szczególności:
 1. koncepcję i projekt zagospodarowania zieleni/kwietnika w gruncie (Ogród zmysłów - zieleń powinna być łatwa w utrzymaniu),
 2. koncepcję i projekt ścieżki sensorycznej (należy zastosować różnobarwne rośliny, różne rodzaje podłoża),
 3. rozmieszczenie i montaż nowych zabawek, urządzeń elementów:
 • Platforma do balansowania – 1 szt.,
 • Zestaw zręcznościowy z mostkiem – 1 szt.,
 • Równoważnia – 1 szt.,
 • Gra integracyjna kółko krzyżyk– 1 szt.,
 • Ławka– 2 szt.,
 • Kosz na śmieci – 2 szt.,
 • Podłoże bezpieczne pod urządzeniami (piasek),
 1. określenie okresu gwarancyjnego dla Wykonawcy robót, przewidującego obowiązek wymiany roślin, które się nie przyjęły.
 1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać:
 • kompletne projekty budowlano – wykonawcze – (dot. wszystkich niezbędnych branż) – 6 egz.,
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych -  2 egz.,
 • przedmiar robót na całość zadania  - 2 egz.,
 • kosztorysy inwestorskie na całość zadania  - 2 egz.,
 • uwzględnienie ewentualnej wycinki drzew kolidujących z uzyskaniem wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia,
 • wymagane opinie, ekspertyzy, uzgodnienia właściwych organów,
 • inne opracowania niezbędne do uzyskania rezultatu umowy.
 1. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja była sporządzona i przekazana w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD (2 egz.) - część opisowa, rysunki w formacie PDF, kosztorysy i przedmiar robót w formie edytowalnej.
 2. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy winna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
 3. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru
 4. Projektant zobowiązuje się do:
 • opisywania proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających z art.29-30 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to wykonalne i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń oraz określenia minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności.

W przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, materiałów lub urządzeń ”równoważnych”, tzn.: o parametrach nie gorszych niż przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowiązuje się do wydania w razie potrzeby, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń,

 • udzielenia odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.
 1. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu weryfikacji zakresu zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. Po rozstrzygnięciu postępowania wybrany Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdu i przeprowadzenia wizji lokalnej projektowanej inwestycji w celu dokładnego wykonania dokumentacji.
 2. Obowiązki Wykonawcy są określone szczegółowo w projekcie umowy.

Uwaga!

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiającym oraz wnioskodawcą projektu Budżetu obywatelskiego projekt koncepcji. Wykonawca rozpocznie prace projektowe po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego.

Zabawki i Urządzenia powinny posiadać certyfikaty zgodności.

Kosztorysy inwestorskie należy opracować w oparciu o:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Dokumentację projektową oraz kosztorysy nakładcze należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować w oparciu o Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

II. Warunki udziału w postępowaniu

1) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dysponować odpowiednią wiedzą i doświadczeniem: tj. należytym wykonaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dokumentacji projektowych tożsamych z zakresem niniejszego zamówienia.

2) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:

Zamawiający wymaga dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej (oraz innych niezbędnych branż do wykonania zamówienia) - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278 ze zm.) wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do projektowania w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.65).

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzające spełnienie warunku dysponowania projektantem branży architektonicznej wraz z opłaconymi składkami ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.

III. Termin wykonania zamówienia: 16.04.2018r.

IV. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

VI. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania. Do oferty należy załączyć:

1) Wykaz usług wraz dowodami (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzającymi ich należyte wykonanie (np. referencje);

2) Wykaz osób

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Oferta na „Opracowanie kompletnej dokumentacji kosztorysowej i projektowej dotyczącej budowy parku edukacyjno-sensorycznego wraz ze skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych”.

Oferty należy składać do dnia 01.03.2018r. do godz. 13.00.

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2018r. o godz. 13.20, pok. Nr 103.

VIII. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Daniel Choinka tel. (29) 679-54-61, Pan Mirosław Śniadała tel. (29) 679-54-64,
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejsza stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym (PDF)

2. Formularz ofertowy (DOC, PDF)

3. Wzór Umowy (PDF)

4. Wykazy Osób i Usług (DOC, PDF)

5. Szkic (PDF)

Wytworzył:
Zbigniew Chrupek
(2018-02-21)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2018-02-21 15:50:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2018-02-21 15:59:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki