Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579  z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie kompletnej dokumentacji geologicznej niezbędnej do posadowienia budynku szkoły podstawowej klas I-III i przedszkola miejskiego przy ulicy Trębickiego w Ostrowi Mazowieckiej (zgodnie z załączonym schematem lokalizacji inwestycji).

I. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia:

1. W zakresie przedmiotu zamówienia należy Opracować kompletną dokumentację geologiczną niezbędną do posadowienia budynku szkoły podstawowej klas I-III i przedszkola miejskiego przy ulicy Trębickiego w Ostrowi Mazowieckiej (zgodnie z załączonym schematem lokalizacji inwestycji).

2. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać:

 • wykonanie badań geologicznych (odwierty i sondowania badawcze w lokalizacjach wskazanych w załącznikach graficznych),
 • opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego,
 • propozycje rozwiązania schematu posadowienia obiektu,
 • wersję papierową i elektroniczną dokumentacji  geologicznej.

3. Dokumentacja powinna zawierać:

 • udokumentowane  wiercenia badawcze przy następujących założeniach: przy posadowieniu pośrednim - wykonanie badań do 6,0 m głębokości poniżej stropu gruntów nośnych,
 • wyniki sondowań badawczych wykonywanych dla min. 1/2 ilości punktów wierceń badawczych. Dla gruntów niespoistych są to sondowania dynamiczne dla gruntów spoistych sondowania VT, dla gruntów zmiennych optymalnie sondowania statyczne CPTu,
 • wyniki badań pobranych do podstawowych badań laboratoryjnych próby gruntów przy określeniu ich uziarnienia i współczynnika filtracji. Jeżeli woda gruntowa będzie w kontakcie z elementami konstrukcji obiektu to należy wykonać badania wód gruntowych pod kątem ich agresywności,
 • inne opracowania niezbędne do uzyskania rezultatu umowy.

4. Zamawiający wymaga, aby:

 • dokumentacja była wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j.: Dz.U. z 2017 poz. 2126 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 2033), obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 • przedmiot zamówienia powinien być wykonany przez osobę posiadająca niezbędne uprawnienia zgodnie z art. 50  ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j.: Dz.U. z 2017 poz. 2126 z późn. zm.).
 • dokumentacja była sporządzona i przekazana w formie papierowej (6 egz.) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD (2 egz.) - część opisowa, wykresy i rysunki w formacie PDF, ocena przewidywanych kosztów prac geologicznych w formie edytowalnej.

5. Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy winna być zaopatrzona w pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

6. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

7.    Projektant zobowiązuje się do:

 • przygotowania dokumentacji zgodnie z przepisami z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017r., poz 1579 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
 • opisywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem przepisów wynikających z art.29-30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych a w szczególności bez podawania nazw znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów produktów, materiałów, urządzeń lub wykonawców realizujących usługi oraz określenia minimalnych wymagań, dotyczących ich równoważności.

W przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, produktów, materiałów, urządzeń lub usług ”równoważnych”, Wykonawca - na etapie badania i oceny ofert- zobowiązuje się do wydania na wniosek Zamawiającego pisemnej opinii dot. spełniania minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności,

 • udzielenia odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych i w trakcie robót budowlanych. Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni, a w przypadkach szczególnie złożonych  - 5 dni od daty przekazania pytania Wykonawcy.

8. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w celu weryfikacji zakresu zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty.

 9.  Obowiązki Wykonawcy są określone szczegółowo w projekcie umowy (Załącznik nr 2).

II. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dysponować odpowiednią wiedzą i doświadczeniem: tj. należytym wykonaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 prac tożsamych z zakresem niniejszego zamówienia.
 2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dysponować osobą/osobami posiadającą/posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia – zgodnie z ust. 4 pkt 2 niniejszego ogłoszenia.

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przedstawi kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzające spełnienie warunku dysponowania osobą/osobami posiadającą/posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia - zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

III. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.

IV. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

V. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

VI. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Opracowanie kompletnej dokumentacji geologicznej niezbędnej do posadowienia budynku szkoły podstawowej klas I-III i przedszkola miejskiego przy ulicy Trębickiego w Ostrowi Mazowieckiej (zgodnie z załączonym schematem lokalizacji inwestycji).”.

Oferty należy składać do dnia 12.03.2018r. do godz. 12.00.

Oferty należy składać do dnia 15.03.2018 r. do godz. 12.00

VII. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2018r. o godz. 12.20, pok. Nr 103.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2018 r. o godz. 12.20 pok. Nr 103

VIII. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Daniel Choinka tel. (29) 679-54-61
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejsza stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem  i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym (PDF)

2. Formularz ofertowy (DOC, PDF)

3. Wzór Umowy (PDF)

4. Załączniki graficzne – miejsca wierceń (ZIP)


 

Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Znak sprawy: RG-Z.271.36.2018

Do wszystkich Wykonawców

 

Odpowiedzi na zapytania w sprawie zapytania ofertowego na: Opracowanie kompletnej dokumentacji geologicznej niezbędnej do posadowienia budynku szkoły podstawowej klas I-III i przedszkola miejskiego przy ulicy Trębickiego w Ostrowi Mazowieckiej (zgodnie z załączonym schematem lokalizacji inwestycji).

 

Pytanie 1. Czy zgodnie z wymienionym Rozporządzeniem nie trzeba w pierwszej kolejności wykonać opinię geotechniczną, a dopiero w dalszym etapie wykonać dokumentację badań podłoża gruntowego czy dokumentację geologiczną- inżynierską?

 

Pytanie 2. Czy w przypadku wykorzystania opracowań zgodnie z Rozporządzeniem Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania Zamówienia (w przypadku opracowywania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej należy wcześniej opracować projekt robót geologicznych, który należy złożyć do zatwierdzenia  w Starostwie Powiatowym – Decyzja)?

 

Ad. 1. Nie przewidujemy rozbijania prac na etapy. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j.: Dz.U. z 2017 poz. 2126 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 2033), obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ad. 2. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania zamówienia.


 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINÓW SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

Informujemy o przesunięciu terminów składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać do dnia 15.03.2018r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  15.03.2018r. o godz. 12.20 pok. Nr 103.

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-03-02)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2018-03-02 16:42:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Grabowska Marzena
(2018-03-09 10:30:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki