Zarządzenie Nr 36/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2018 roku przez organizacje
pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka.

Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Ogłasza się otwarty konkurs na zadania realizowane w 2018 roku przez organizacje pozarządowe.

§ 2. 

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 

Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miasta Ostrów Mazowiecka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

Pełna treść zarządzenia z załącznikiem

Wzór oferty

 

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Subda Renata
(2018-03-21 12:35:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2018-03-21 12:41:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki