Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Zakup i dostawę do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz licencji oprogramowania.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia.

  1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz licencji oprogramowania:

L.p.

Typ

Nazwa

Ilość

1

RAM

HP 16GB 2Rx4 PC3L-10600R-9 kit part 627812-B21

1

2

Karta sieciowa

Intel Gigabit Pro/1000 CT Desktop PCI-e low-profile

1

3

Monitor

BenQ GC2870H

1

4

Monitor

BenQ GW2470H czarny

1

5

Filtr prywatyzujący

Dicota Secret 24" Wide (16:9) filtr prywatyzujący na ekran (D30132) do monitora BenQ GW2470H

1

6

Dysk sieciowy

QNAP TS-251+ 4GB RAM

2

7

Dysk twardy

WD Red 4TB

4

8

Switch

Cisco SG500-28-K9-G5

4

9

Licencja

Microsoft Windows Server CAL 2016 User MOLP GOV

45

10

Mysz optyczna komputerowa przewodowa USB

Logitech M100 (910-005003)

10

11

Mysz optyczna komputerowa bezprzewodowa

Logitech Wireless Mouse B170 (910-004798)

5

12

Klawiatura przewodowa USB

Logitech K120 (920-002479)

10

13

Klawiatura bezprzewodowa USB

Logitech K230 (920-003347)

5

  1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
  2. Wykonawca dołączy do oferty specyfikacje techniczne oferowanego sprzętu komputerowego.
  3. Gwarancja: gwarancje producenta.
  4. Cena ma uwzględniać koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
  5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia bez usterek. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze poszczególnego asortymentu dostarczonego sprzętu komputerowego Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany w terminie do 7 dni.
  6. Termin realizacji zamówienia: 10.05.2018 r.
  7. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć:

1) Karty katalogowe/Specyfikacje techniczne umożliwiające Zamawiającemu weryfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę do siedziby Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz licencji oprogramowania”.

Oferty należy składać do dnia 24.04.2018r. do godz. 12.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2018r. o godz. 12.20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

  1. w zakresie merytorycznym: Pan Artur Kołodziej i Pan Michał Duda - insp. ds. informatyki, tel. (29) 679-54-65, e-mail: admin@ostrowmaz.pl
  2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Zaproszenie do składania ofert PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

3) Wzór Umowy PDF

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-04-16)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2018-04-16 14:26:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2018-04-16 14:30:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki