Zaproszenie do składania ofert

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

zaprasza

do wzięcia udziału w rozpoznaniu cenowym i złożenia oferty w sprawie wykonania:

Wymiana fug na hali pływalni miejskiej wokół basenu sportowego, na rekreacji, zjeżdżalni, jakuzzi (oprócz niecki basenu sportowego)

                                                                    (nazwa zamówienia publicznego)

 - na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

 

1. Ofertę należy złożyć:

     1) w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego,

     2) e-mailem na adres mosir@mosir.ostrowmaz.pl,

2. Na kopercie/w e-mailu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres
     wykonawcy oraz napis :”Rozpoznanie cenowe na Wymiana fug na hali basenowej”

3. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik – specyfikacja techniczna prac.

…………………………………………………………………………………………………..

(opis może stanowić załącznik do oferty)

 

4. Kryteria oceny ofert:

   1) najniższa cena - 100%

   2) inne: …….. - ……….%

5. Termin realizacji zamówienia:

   - w okresie przerwy technologicznej od 1 sierpnia do 23 sierpnia 2018 r.

6. Termin złożenia oferty:

- ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.05.2018 r. , do godz. 1600

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.05.2018 r. o godz. 930

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

    Pan/Pani: Cezary Piechowicz funkcja: Kierownik działu tehnicznego, tel.29 645 21 49, adres e-mail: c.piechowicz@mosir.ostrowmaz.pl

 

 

 

8. Informacje dotyczące zawierania umowy:

    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy
    zamówienie/zlecenie/umowę w sprawie zamówienia*.

 

………………………..

        (sporządził)

 

…………………………………….

         (dyrektor) 

 

……………………………………., dn. ……………….20 ……r.

                     (miejscowość)

 

W załączeniu:

1. Wzór formularza oferty.

2. Specyfikacja techniczna.

3. Wzór umowy.

*niepotrzebne skreślić

 

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o analizę wszystkich kryteriów oceny ofert.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Wytworzył:
Bartłomiej Pieńkowski
(2018-05-15)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2018-05-17 14:27:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2018-05-17 14:32:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki