Zaproszenie do składania ofert

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

zaprasza

 

do wzięcia udziału w rozpoznaniu cenowym i złożenia oferty w sprawie wykonania:

Naprawa  uszkodzonych elewacji  na szczytach budynku MOSiR ul. Trębickiego 10

 (nazwa zamówienia publicznego)

 - na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

 

  1. Ofertę należy złożyć:
    1. w sekretariacie MOSiR przy ul. Trębickiego 10,
    2. e-mailem na adres mosir@mosir.ostrowmaz.pl.. ,

 

2. Na kopercie/w e-mailu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres
     wykonawcy oraz napis : „Rozpoznanie cenowe na naprawa elewacji”

3. Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik – specyfikacja techniczna prac

…………………………………………………………………………………………………..

(opis może stanowić załącznik do oferty)

4. Kryteria oceny ofert:

   1) najniższa cena - 100%

   2) inne: …….. - ……….%

5. Termin realizacji zamówienia:

- zakończenie prac z podpisaniem protokołu odbioru do 15 września 2018r.

6. Termin złożenia oferty:

- ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.05.2018 r. , do godz. 1600

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.05.2018r o godz. 900

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Pan/Pani:  Cezary Piechowicz Kierownik działu technicznego tel 29 645 21 49 c.piechowicz@mosir.ostrowmaz.pl

 

8. Informacje dotyczące zawierania umowy:

    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy
    zlecenie i poinformuje o dacie podpisania umowy w sprawie zamówienia*.

 

………………………..

  (sporządził)

…………………………………….

 (dyrektor) 

Ostrów Mazowiecka , dn. ……………20 ……r.

                     (miejscowość)

 

W załączeniu:

1. Wzór formularza oferty.

2. Specyfikacja techniczna.

3. Wzór umowy.

 

*niepotrzebne skreślić

 

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o analizę wszystkich kryteriów oceny ofert.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Wytworzył:
Bartłomiej Pieńkowski
(2018-05-15)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2018-05-17 14:33:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2018-05-17 14:38:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki