Zarządzenie Nr 65/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 21 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 r., poz. 59; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 949 i poz. 2203) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej, ul. gen. Stefana Grota Roweckiego 6, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

§ 2. 

Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3. 

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 4. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta


/-/ Jerzy Bauer

 

Pełna treść zarządzenia z załącznikiem

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-05-21)
Udostępnił:
Subda Renata
(2018-05-22 09:36:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2018-05-22 09:38:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki