Zarządzenie Nr 79/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Powołuje się Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej w składzie:

1) Bożena Szostak - przedstawiciel organu prowadzącego - Przewodniczący Komisji Konkursowej,

2) Dorota Ambroziak - przedstawiciel organu prowadzącego,

3) Renata Subda - przedstawiciel organu prowadzącego,

4) Michał Giers - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

5) Anna Wiktorska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

6) Agnieszka Czartoryska-Łuba - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

7) Iwona Stachowiak - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

8) Ewa Subda - Witkowska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

9) Justyna Polkowska - przedstawiciel Rady Rodziców,

10) Urszula Waniewska - przedstawiciel Rady Rodziców,

11) Maria Morawska - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego,

12) Joanna Murawska - przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej MOZ Nr 1446 NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 2. 

Tryb oraz zasady pracy Komisji Konkursowej określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587).

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-06-12)
Udostępnił:
Subda Renata
(2018-06-12 15:05:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2018-06-12 15:07:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki