SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej

07-310 Ostrów Mazowiecka

ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) - art. 4 pkt 8

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Wykonanie robót remontowych: Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 4 im. 18. Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są Roboty remontowe w zakresie wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 4 im. 18. Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1.
 2. W zakresie zamówienia znajdują się w szczególności: roboty budowlane, instalacja drzwi. Szczegółowy opis prac do wykonania  w załączonym przedmiarze (zał. nr 3).
 3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu, przedmiarze robót oraz wzorze umowy.
 4. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, weryfikacji załączonej dokumentacji oraz prawidłowego obliczenia ceny ryczałtowej.
 5. Przewidzianą formą wynagrodzenia jest ryczałt. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego, obejmuje ono koszt wszystkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy (m.in. koszty robocizny, materiałów z uwzględnieniem kosztów zakupu i dostawy, koszty pracy sprzętu, koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego oraz wszelkie obciążenia kosztowe niezbędne do wykonania zamówienia) i nie będzie podlegało podwyższeniu. Materiały rozbiórkowe należy wywieźć na wysypisko na koszt Wykonawcy.
 6. Termin realizacji zamówienia: do 24.08.2018r.
 7. Warunki płatności: przelew 21 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował należycie co najmniej 2 prace tożsame z przedmiotem zamówienia polegające na utwardzeniu gruntu, korytowaniu. (Dokumenty potwierdzające spełnianie powyższego warunku Wykonawca załączy do oferty).

III. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

IV. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu) w Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka (sekretariat szkoły)  na formularzu oferty – załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć:

 1. Wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – załącznik nr 2.
 2. Kserokopie dokumentów np. referencji (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzających należyte wykonanie co najmniej 2 prac tożsamych z przedmiotem zamówienia, polegających na wykonaniu remontu pomieszczeń.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej i opatrzonej napisem: „Oferta na Wykonanie robót remontowych: Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej”.

Oferty należy składać do dnia 04.07.2018r. do godz. 11.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1,
07-310 Ostrów Mazowiecka dniu 04.07.2018r.o godz. 11.20, sekretariat szkoły.

VI. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym i formalnym: Pan Piotr Siwek – Dyrektor SP4,
  tel.  (29) 745-44-12, email: sp4dyrektor@wp.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Załączniki:

1) Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

2) Formularz Oferty

3) Wykaz Prac

4) Przedmiar robót

5) Wzór Umowy

 

Wytworzył:
Piotr Siwek
(2018-06-13)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2018-06-13 14:51:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2018-06-13 14:55:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki