Zarządzenie Nr 83/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach  i przedszkolach ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), art. 8 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1546, z 2014 r. poz. 1382 i poz. 1952, z 2015 r. poz. 931, poz. 1470 i poz. 1978, z 2016 r. poz. 242, poz. 524, poz. 1121, poz. 1504 i poz. 2294, z 2017 r. poz. 73, poz. 162, poz. 580, poz. 1421 i poz. 2231 oraz z 2018 r. poz. 767) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Ustala się zasady klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych oraz z oddziałami integracyjnymi, o treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom podległych szkół i przedszkoli.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

Pełna treść zarządzenia z załącznikiem

 

 


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-06-15)
Udostępnił:
Subda Renata
(2018-07-02 11:29:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2018-07-02 11:36:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki