Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.  U.  z  2017r. poz. 1579, 2018)  - art. 4 pkt 8

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z opiekunami do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli w roku szkolnym 2018/2019.

I. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:

 1. Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z opiekunami do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli w roku szkolnym 2018/2019.

Ilość przewożonych osób:

-uczniów: 12-14 osób,

-opiekunów: 2 osoby.

Przejazd I dowóz uczniów do szkoły: Ostrów Mazowiecka, ul. Trębickiego 10 (parking przy MOSiR) – Ostrów Mazowiecka, ul. Broniewskiego 126 – Biel 71 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zuzeli, Zuzela 51 - Ostrów Mazowiecka, ul. Trębickiego 10 - ok. 67 km

Przejazd II – odbiór uczniów ze szkoły:  Ostrów Mazowiecka, ul. Trębickiego 10 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zuzeli, Zuzela 51 - Biel 71 - Ostrów Mazowiecka, ul. Broniewskiego 126 - Ostrów Mazowiecka, ul. Trębickiego 10 (parking przy MOSiR) - ok. 67 km

Zaleca się, aby Oferent zweryfikował długość trasy przed złożeniem oferty.

Ilość przejazdów:

2 przejazdy dziennie – I. dowóz uczniów do szkoły (zajęcia rozpoczynają się o godz. 8:00)

II. odbiór uczniów ze szkoły (zajęcia kończą się ok. godz. 14:15)

Szczegółowy rozkład  godzin przyjazdu i odjazdu z poszczególnych przystanków ustalony zostanie w uzgodnieniu z Wykonawcą po podaniu przez Szkołę rozkładu zajęć.

 1. Wykonawca musi posiadać ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób oraz posiadać zdolność techniczną i zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia.
 2. Wykonawca ubezpieczy się od zniszczenia wyposażenia pojazdu przez dowożonych uczniów.                    W przypadku braku ubezpieczenia wykonawca pokrywa koszty naprawy zniszczeń.
 3. Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykonywał przedmiot zamówienia własnymi zasobami lub będącymi w jego wyłącznej dyspozycji.
 4.  Zamawiający wymaga, aby pojazd był wyprodukowany nie wcześniej niż w 2002 roku, posiadał możliwość odtwarzania muzyki, sprawną klimatyzację i ogrzewanie oraz wszystkie fotele wyposażone w sprawne bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.
 5. Wykonawca zapewni niezmienność pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia (max. 3 pojazdy) Zamawiający może, przed podpisaniem umowy oraz w trakcie jej trwania, sprawdzić zgodność przeznaczonych do realizacji zamówienia pojazdów z wymogami określonymi w zamówieniu.
 6. Wykonawca zagwarantuje przewożonym uczniom oraz ich opiekunom miejsca siedzące w pojeździe.
 7. Wykonawca zobowiąże się nie przewozić pojazdem, w czasie dowozu uczniów, osób trzecich.
 8. Proponowana w ofercie cena ma uwzględniać wszystkie koszty techniczne związane z eksploatacją pojazdu, uiszczaniem opłat oraz kar nałożonych przez właściwe organy wynikających ze świadczonej usługi.
 9. Wykonawca, najpóźniej przed podpisaniem umowy, przedstawi ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z 2018 r. poz. 12, 79, 138, 650) obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie NNW. Wykonawca przedstawi kopie dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków.
 10. Wykonawca musi świadczyć usługę ze szczególną starannością i troską o życie i zdrowie pasażerów niepełnosprawnych Wykonawca musi zapewnić sprawność techniczną pojazdów służących do wykonania usługi. Pojazdy muszą spełniać wszelkie wymagania techniczne bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Proponowana w ofercie cena ma uwzględniać wszystkie koszty techniczne związane z eksploatacją pojazdu i uiszczaniem opłat oraz kar nałożonych na niego przez właściwe organy  oraz osobowe wynikające ze świadczonej usługi.
 12. Faktury/rachunki za faktycznie zrealizowane usługi przewozowe, będą wystawiane po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.

II. Termin wykonania zamówienia: 03 września 2018r. do 21 czerwca 2019r. (max 185 dni zajęć edukacyjnych).

III. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena za jeden dzień wykonywanej usługi.

IV. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu ofertyzałącznik nr 1 do zapytania.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z opiekunami do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli w roku szkolnym 2018/2019”.

Oferty należy składać do dnia 19.07.2018r. do godz. 11.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka w dniu 19.07.2018r.o godz. 11.20, pok. Nr 103.

VI. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 1. Pani Dorota Ambroziak - Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka, tel.: (29)679-54-53,
 2. Pani Marzena Grabowska Pan Michał Kazimierski, tel. (29)679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem  i dostarczeniem oferty.

 

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 3. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

 

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert PDF

Formularz Oferty (PDF, DOC)

Wzór Umowy PDF


 

Ostrów Mazowiecka, 13 lipca 2018 r.

Miasto Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź w sprawie zapytania ofertowego

RG-Z.271.68.2018

 

Do wszystkich Wykonawców

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o uchylenie  zapisów  w Zaproszeniu do składnia ofert na „Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z opiekunami do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli w roku szkolnym 2018/2019” dotyczących wyposażenia pojazdu w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.

 

Treść stanowiska Wykonawcy (wyjaśnienia) Zamawiającego:

Wnosimy o uchylenie wymogu wyposażenia pojazdu w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Warunki wyposażenia pojazdu określone w Zaproszeniu do składnia ofert na „Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z opiekunami do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zuzeli w roku szkolnym 2018/2019”, dostosowane są do potrzeb wynikających z niepełnosprawności dowożonych uczniów.

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-07-02)
Udostępnił:
Grabowska Marzena
(2018-07-04 10:29:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Grabowska Marzena
(2018-07-13 14:13:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki