Zarządzenie Nr 70/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania w 2018 roku, przez Miasto Ostrów Mazowiecka, dofinansowania wypoczynku wakacyjnego dzieci objętych pieczą zastępczą na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875; zm.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 4¹ i art 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487; zm.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1893, Dz.U. z 2017 r. poz. 2439, Dz. U. poz. 2245, Dz. U. z 2018 r.  poz. 310 oraz Dz. U. z 2018 r.  poz. 650), oraz uchwały nr XLII/302/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 zarządzam co następuje:

§ 1. 

Wprowadzam Regulamin przyznawania w 2018 roku, przez Miasto Ostrów Mazowiecka, dofinansowania wypoczynku wakacyjnego dzieci objętych pieczą zastępczą na terenie miasta Ostrów Mazowiecka, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

Pełna treść zarządzenia z załącznikiem

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-05-25)
Udostępnił:
Subda Renata
(2018-07-05 10:16:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2018-07-05 10:23:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki