Ostrów Mazowiecka,  dnia 24 sierpnia 2018 r.

RG-Ś.6220.2.2018

 

OBWIESZCZENIE

Dotyczy:

Realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na obszarze miasta Ostrów Mazowiecka, zlokalizowanej przy ul. 3 Maja na działkach inwestycyjnych
o numerze ewidencyjnym 1668/1 i 1668/2, obręb nr 0001 - Ostrów Mazowiecka

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

informuje,

że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2018 r. utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2018 r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na obszarze miasta Ostrów Mazowiecka, zlokalizowanej przy ul. 3 Maja na działkach inwestycyjnych o numerze ewidencyjnym 1668/1 i 1668/2, obręb nr 0001 - Ostrów Mazowiecka.

Treść postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce podana została do publicznej wiadomości przez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

Mając na uwadze powyższe informuję, że na mocy wydanego postanowienia Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka oraz postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce Inwestor zobowiązany został do opracowania i przedłożenia raportu z przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Na obecnym etapie przedmiotowe postępowanie, dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało zawieszone z urzędu i zostanie wznowione z chwilą przedłożenia przez Inwestora raportu z przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. O wznowieniu postępowania oraz możliwości zapoznania się z treścią raportu mieszkańcy miasta zostaną powiadomieni przez publiczne ogłoszenia w miejscach zwyczajowo przyjętych - tablice ogłoszeń i strony internetowe Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości  na okres 14 dni przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostrów Mazowiecka.

W zastępstwie Burmistrza

(-) Zbigniew Chrupek

Zastępca Burmistrza

Wytworzył:
Zbigniew Chrupek
(2018-08-24)
Udostępnił:
Matys Marek
(2018-08-24 14:25:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Matys Marek
(2018-08-24 14:32:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki