Szkoła Podstawowa nr 4 im. 18. Pułku Artylerii Lekkiej

ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1,

07-310 Ostrów Mazowiecka,

reprezentowana przez Pana Piotra Siwka – Dyrektora Szkoły, działającego również w imieniu i na rzecz:

 1. Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Stefana Grota Roweckiego 6
 2. Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Widnichowska 4.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do złożenia oferty na „Transport uczniów Szkół Podstawowych w Ostrowi Mazowieckiej na zajęcia odbywające się w MOSiR Ostrów Mazowiecka”.

 1. Tryb postępowania:

Łączna wartość zamówienia została oszacowana na kwotę poniżej 30.000 euro (w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) i realizowane są w oparciu o art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Opis przedmiotu i warunków zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest transport uczniów:

 1. Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Stefana Grota Roweckiego 6 tel. (29) 745-33-32,
 2. Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Widnichowska 4, tel. (29) 74534-56,
 3. Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1 tel. (29) 745-44-12,

-polegający na: dowiezieniu i odwiezieniu uczniów pojazdem na basen lub/i halę sportową MOSIR w Ostrowi Mazowieckiej (ul. Trębickiego), zapewniając bezpieczeństwo, bezawaryjność, punktualność oraz odpowiedni standard przewozów według  harmonogramu:

 

 1. Szkoła Podstawowa nr 2:

Środa:

 1. kurs – godzina dowożenia 800 - godzina odwożenia 935
 2. kurs – godzina dowożenia 800 - godzina odwożenia 935
 3. kurs – godzina dowożenia 945 - godzina odwożenia 1125
 4. kurs – godzina dowożenia 1135 - godzina odwożenia 1320
 5. kurs – godzina dowożenia 1135 - godzina odwożenia 1320
 1. Szkoła Podstawowa nr 3; 

     Wtorek 

I kurs - godzina dowożenia 8ºº,  - godzina odwożenia 930

II kurs - godzina dowożenia 855,  - godzina odwożenia 1025

III kurs - godzina dowożenia 950, - godzina odwożenia 1120

IV kurs - godzina dowożenia 1045, - godzina odwożenia 1215

Piątek

I kurs - godzina dowożenia 8ºº,  - godzina odwożenia 930

II kurs - godzina dowożenia 855,  - godzina odwożenia 1025

III kurs - godzina dowożenia 950, - godzina odwożenia 1120

IV kurs - godzina dowożenia 1045, - godzina odwożenia 1215

 1. Szkoła Podstawowa nr 4:

Środa:

I kurs - godzina dowożenia 1520,  - godzina odwożenia 1700

 

Czwartek:

I kurs - godzina dowożenia 750,  - godzina odwożenia 930

III kurs - godzina dowożenia 940, - godzina odwożenia 1120  

 

 1. W przypadku zmian harmonogramu w trakcie semestru Dyrektorzy placówek telefonicznie powiadomią Wykonawcę najpóźniej na jeden dzień przed planowanym przejazdem.
 2. Warunki realizacji zamówienia:
  1. przestrzeganie regularności i punktualności przewozu zgodnie z harmonogramem,
  2. utrzymanie czystości pojazdu, sprawności oraz oznakowania zgodnie z obowiązującymi normami.
  3. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z ruchu pojazdów i przewozu pasażerów, przy uwzględnieniu zasad wynikających z obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
  4. spełnienie stosownych warunków dopuszczających Wykonawcę do realizacji usługi - przewozu osób,
  5. zapewnienie rezerwowego pojazdu w przypadku awarii używanego pojazdu. Pojazd rezerwowy nie może odbiegać funkcjonalnością i liczbą miejsc od pojazdu użytkowanego do przewozu uczniów,
  6. zapewnienie stałego kontaktu telefonicznego kierowcy pojazdu z przedstawicielami placówek,
  7. podstawą zapłaty za usługi przewozu uczniów będą prawidłowo wystawione przez

Wykonawcę faktury zgodnie ze wzorem umowy (odrębnie dla Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 4) wraz z wykazami zrealizowanych przejazdów, potwierdzonymi przez opiekunów uczniów,

 1. należności za wykonane usługi będą płatne w terminie 14 dni od daty złożenia faktur (odrębnie dla Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 4),
 2. Wykonawca z chwilą rozpoczęcia przewozu przejmuje na siebie odpowiedzialność za wynikłe szkody związane z przewozem uczniów i ich opiekunów.
 1. Szczegółowe prawa i obowiązki Wykonawcy określa wzór umowy
 1. Warunki udziału w postepowaniu:

Wykonawca, najpóźniej przed podpisaniem umowy, przedstawi ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z 2018 r. poz. 12, 79, 138, 650) obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie NNW. Wykonawca przedstawi kopie dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków

 1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: 

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 – 26 września 2018r. - 19 czerwca 2019r.
 2. Szkoła Podstawowa nr 3 – 25 września 2018r. - 18 czerwca 2019r.
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 – 26 września 2018r. - 19 czerwca 2019r.
 1. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do siedziby Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Szkoły Podchorążych piechoty 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka  - sekretariat szkoły) na Formularzu Oferty - załącznik nr 1.

Oferta składana pisemnie powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na transport uczniów Szkół Podstawowych w Ostrowi Mazowieckiej na zajęcia odbywające się w MOSiR Ostrów Mazowiecka”.

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 19.09.2018r. do godz. 10.00

 1. Termin zapoznania się z treścią ofert:

Zapoznanie z treścią ofert odbędzie się dnia 19.09.2018r. o godz. 10.20  w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej – sekretariat szkoły.

 1. Kryteria oceny oferty: 

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:

W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto za realizację kursu.

W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu istotnych oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

 1. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę.

 1. Osoby upoważniona do kontaktów
 1. Pan Piotr Siwek: Dyrektor SP4 tel. (29) 745-44-12, e-mail: sp4dyrektor@wp.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem  i dostarczeniem oferty.

 

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Szkołę Podstawową nr 4 im. 18. Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej, jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: sp4sekret@wp.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 3. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz oferty

3. Wzór umowy

Wytworzył:
Piotr Siwek
(2018-09-07)
Udostępnił:
Duda Michał
(2018-09-10 15:03:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2018-09-10 15:07:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki