☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 18.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Komunikat Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie zgłaszania  kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 1. Tryb zgłaszania kandydatów  na  członków obwodowych   komisji wyborczych, zasady  powoływania tych komisji oraz wzory zgłoszeń reguluje Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie  oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powołania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 2. Czynności związane z powoływaniem komisji  na terenie miasta Ostrów Mazowiecka wykonują Komisarz Wyborczy  w Ostrołęce I oraz Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka działający w ramach obsługi urzędnika wyborczego. Komisarz Wyborczy powołuje w skład każdej komisji 9 osób, w skład komisji w obwodzie odrębnym  Komisarz Wyborczy powołuje 6 osób.
 3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa,
  w którym jest zgłaszana do  komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.
 4. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania tj. osoba, która jest obywatelem polskim, najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat, nie jest pozbawiona  praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu, nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.  Kandydatem do składu  komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim który najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat  i nie jest pozbawiony prawa wybierania
  w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
 5. Kandydatem do składu komisji nie może być: kandydat w wyborach, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy  i pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, urzędnik wyborczy, mąż zaufania, obserwator społeczny, pełnomocnik o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.
 6. Osoba  będąca w stosunku do kandydata w wyborach: małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego  lub przysposobionego, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia może być członkiem komisji wyborczej w obwodzie na obszarze innej jednostki samorządu terytorialnego, niż ta, w której kandydują osoby z nimi spokrewnione albo w tej samej jednostce samorządu terytorialnego, pod warunkiem, że obwodowa komisja wyborcza nie jest właściwa dla okręgu wyborczego, w którym kandyduje osoba spokrewniona. Osoby spokrewnione
  z kandydatem na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie mogą być członkami komisji obwodowych w danej gminie.   
 7. Prawo zgłaszania kandydatów do komisji mają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych.
 8. Wzory zgłoszeń  można  uzyskać w Kancelarii Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 oraz  Biurze Rady  pok. 109 i na stronie internetowej  www.bip.ostrowmaz.pl w zakładce „Wybory samorządowe 2018”.
 9. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania i ds.  ustalenia wyników głosowania działających na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przyjmowane będą  w Kancelarii Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66 w godz. 800 – 1600   do dnia 21 września 2018 r.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

Załączniki:

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie (doc , pdf)

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (doc , pdf)

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-09-13)
Udostępnił:
Staniaszek Edyta
(2018-09-13 15:02:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzostek Sylwia
(2019-02-20 14:47:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814218