Ostrów Mazowiecka, 02.10.2018


Znak sprawy: DT.21.21.2018


Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Zakup i dostawa maszyny samobieżnej (rolby) do pielęgnacji i czyszczenia tafli lodowiska w obiekcie OMEGA ul. Henryka Trębickiego, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ostrów Mazowiecka”.


Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w dniu 02.10.2018 r.:
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę brutto: 230 000,00 PLN.( dwieście trzydzieści tysięcy złotych);
2. W wyniku ogłoszonego przetargu do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta złożona przez:
n-ICE Group Sp. z o. o. Chojęcin-Szum 8c, 63640 Bralin


Wartość zamówienia do realizacji (brutto): 226 320,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych);
Termin realizacji zamówienia (dostawy): do dnia 15.11.2018 r.
Termin gwarancji: 36 miesięcy od daty wykonania dostawy (protokół odbioru);
Warunki płatności: Faktura, przelew 30 dni od daty doręczenia faktury.
Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia publikacji niniejszej informacji przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 SIWZ.

 

/-/ Bartłomiej Pieńkowski

Wytworzył:
Bartłomiej Pieńkowski
(2018-10-05)
Udostępnił:
Kołodziej Artur
(2018-10-05 10:39:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Artur
(2018-10-05 10:40:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki