ZARZĄDZENIE NR 150/2018 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 10.10.2018 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowych na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

Zarządzenie Nr 150/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości gruntowych na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz §3 ust. 1 Uchwały nr XXVIII/192/93 Rady Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 24 marca 1993 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi, Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka zarządządza, co nastepuje:

§ 1. 

Wyrażam zgodę na nabycie na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka w drodze darowizny od Państwa: Waldemara Pęzińskiego, Barbary Rozmus, Małgorzaty Czarkowskiej, Krzysztofa Pęzińskiego i Wojciecha Pęzińskiego, nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 436/2 o powierzchni 0,0734 ha oraz 434/7 o powierzchni 0,0736 ha, położonych w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Błotnej, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW OS1M/00067579/9.

§ 2. 

Działki, o których mowa w §1. Miasto Ostrów Mazowiecka nabywa do gminnego zasobu komunalnego z przeznaczeniem na drogi publiczne.

§ 3. 

Szczegółowe warunki umowy określi protokół z rokowań.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

/-/

Jerzy Bauer

 


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-10-10)
Udostępnił:
Rosińska Małgorzata
(2018-10-11 10:29:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Rosińska Małgorzata
(2018-10-11 10:37:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki