ZARZĄDZENIE NR 146/2018 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących własnością Miasta Ostr

Zarządzenie Nr 146/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących własnością Miasta Ostrów Mazowiecka

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz  § 3 pkt 4 ppkt d uchwały NR XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich, w związku art. 105 ustawy z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy  (Dz.U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Odstępuje się od ustalania i pobierania opłat za udostępnienie komitetom wyborczym obiektów: Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Centrum Dialogu Społecznego przy ul. Partyzantów 7A i budynku JATKI przy ul. Pocztowa 12, będących własnością miasta Ostrów Mazowiecka, w celu  odbycia spotkań związanych z agitacją wyborczą w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

§ 2. 

Korzystanie z wymienionych w § 1 obiektów odbywać się będzie na podstawie właściwego dla danego obiektu regulaminu, zgodnie z ustalaniami zawartymi między administratoratorem obiektu a organizatorem spotkania oraz z zachowaniem przepisów Kodeksu wyborczego.

§ 3. 

Za bezpieczeństwo i porządek podczas spotkania odpowiada organizator, do którego obowiązków w szczególności należy:

a) zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem spotkania, w czasie jego trwania oraz po zakończeniu,

b) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników spotkania lub zapobieżenia niszczenia mienia.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Miasta
/-/
Jerzy Bauer

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-10-01)
Udostępnił:
Rosińska Małgorzata
(2018-10-30 09:18:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Rosińska Małgorzata
(2018-10-30 09:21:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki