Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postepowania  nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na odbiór przeterminowanych leków z terenu miasta wraz z ich transportem i unieszkodliwieniem w 2019 roku.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór przeterminowanych leków z terenu miasta Ostrów Mazowiecka wraz z ich transportem i unieszkodliwieniem.(Przewidywana ilość odebranych przeterminowanych leków w ciągu roku – około 1007 kg).

 1. Wykonawca wyposaży w specjalistyczne pojemniki do gromadzenia przeterminowanych leków w ilości 13 w następujących aptekach:

- Apteka przy ulicy Sikorskiego 46,

- Apteka przy ulicy Okrzei 3,

- Apteka przy ulicy Armii Krajowej 4,

- Apteka przy ulicy Jagiellońskiej 7,

- Apteka przy ulicy Partyzantów 15,

- Apteka przy ulicy Taczanowskiego 6,

- Apteka przy ulicy Małkińskiej 112,

- Apteka przy ulicy K. Piłata 20 a,

- Apteka przy ulicy Mieczkowskiego 23,

- Apteka przy ulicy Różańskiej 10,

- Apteka przy ulicy Kościuszki 24,

- Apteka przy ulicy 3 Maja 38,

- Apteka przy ulicy Lubiejewskiej 65.

 1. Wymagania dot. pojemnika: wykonany z pomalowanej blachy lub tworzywa sztucznego, dodatkowa wewnętrzna obejma przytrzymująca worek (opcjonalnie wewnętrzne wiadro), zamykany na klucz, w pokrywie bezpieczny otwór wrzutowy - uniemożliwiający dostęp do zawartości osobom nieupoważnionym, oznaczony opisem „PRZETERMINOWANE LEKI”, minimalna pojemność pojemnika 70 litrów.
 2. Wykonawca będzie dokonywać odbioru odpadów w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, co najmniej dwa razy w roku lub na prośbę apteki. Zamawiający przekaże Wykonawcy Kartę Przekazania Odpadów. Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół odbioru przeterminowanych leków potwierdzony przez upoważnionego pracownika każdej z aptek.
 3. Z chwilą przekazania odpadów odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami przechodzi na Wykonawcę.
 4. Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka.
 5. Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów.
 6. Termin wykonywania zamówienia: od daty zawarcia umowy (styczeń 2019r.) do 31 grudnia 2019 roku.
 7. Zaoferowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia (m.in. koszt pojemników, koszty związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów).
 8. Warunki płatności: przelew 21 dni, od wpływu prawidłowo wystawionej faktury.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena za 1 kg odpadów =100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania. Do formularza należy dołączyć:

 1. Kserokopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka (poświadczona za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy),
 2. Kserokopia aktualnego zezwolenia wydanego przez właściwy organ na odbiór oraz transport odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach - t.j.: Dz.U. z 2018r. poz. 992 z późn. zm. (poświadczona za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy),
 3. Kserokopia umowy zawartej w zakładem utylizacyjnym (poświadczona za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy).

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na odbiór przeterminowanych leków z terenu miasta Ostrów Mazowiecka”.

Oferty należy składać do dnia 29.11.2018r. do godz. 11:00

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2018r. o godz. 11:20, pok. Nr 103.

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Jan Pskiet, tel. (29) 679-54-38,
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel.(29) 679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 1. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

ZAŁĄCZNIKI:

Zaproszenie do składania ofert (PDF)

Zał. nr1: Formularz Ofertowy (DOC, PDF)

Zał. nr2: Wzór Umowy (PDF)

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-11-21)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2018-11-21 09:56:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2018-11-21 09:58:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki