Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

Burmistrzem Miasta Ostrów Mazowiecka jest Jerzy Bauer
Zamieszkały w Ostrowi Mazowieckiej
Telefon służbowy: (029) 679 54 50
e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

Kompetencje Burmistrza Miasta

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. DZ.U. 2020 r. poz. 713), burmistrz miasta wykonuje uchwały rady miasta i zadania gminy określone przepisami prawa.
Do zadań burmistrza należy w szczególności:
1.   przygotowywanie projektów uchwał rady miasta;
1a) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
2.   określanie sposobu wykonywania uchwał;
3.   gospodarowanie mieniem komunalnym;
4.   wykonywanie budżetu;
5.   zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie miasta.
Ponadto burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Jest kierownikiem urzędu, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Duda Michał
(2020-09-20 09:53:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2020-09-20 10:00:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki