Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B”

ul. Warchalskiego 3

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: malowanie klatki schodowej, wymianę drzwi wewnętrznych oraz wykonanie barierki metalowej na korytarzu w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest

 1. malowanie klatki schodowej (sufit, ściany)
 • powierzchnia malowania ok. 350 m2,
 1. wymiana 11 szt. drzwi wewnętrznych o wym. 90cm z ościeżnicą regulowaną -  drzwi białe  pełne
 2. wykonanie barierki metalowej na korytarzu ŚDS (I piętro) 20 mb o średnicy ok. 32 mm w Środowiskowym Domu Samopomocy Typu „A i B”  w Ostrowi Maz. przy ul. Warchalskiego 3.

Opis prac do wykonania:

 1. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, weryfikacji załączonej dokumentacji oraz prawidłowego obliczenia ceny ofertowej.
 2. Przewidzianą formą wynagrodzenia jest ryczałt. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego, obejmuje ono koszt wszystkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy (m.in. koszty robocizny, sprzętów i materiałów z uwzględnieniem kosztów zakupu, koszty pracy sprzętu koszty dojazdu/dostaw oraz wszelkie obciążenia kosztowe niezbędne do wykonania zamówienia) i nie będzie podlegało podwyższeniu. Wykonawca powinien samemu określić szczegółowy zakres oraz ilość dostaw i prac koniecznych do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 3. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy.
 4. Warunki płatności: przelew 30 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka - Kancelaria ŚDS) na formularzu oferty – załącznik nr 1.

Oferta powinna znajdować się w kopercie, zaadresowanej na Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B” opatrzonej napisem: „Oferta na malowanie klatki schodowej, wymianę drzwi wewnętrznych oraz wykonanie barierki metalowej na korytarzu w Środowiskowym Domu Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej”.

Oferty należy składać do dnia 10.12.2018r. do godz. 14.00

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B”, ul Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, po wpłynięciu wszystkich ofert potencjalnych (zaproszonych do składania ofert) kontrahentów, nie później jednak niż w dniu 10 grudnia 2018 r. o godz. 14.30

 

V. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 1. w zakresie formalnym i merytorycznym : Pani Marta Telacka, tel.(29) 644-14-12

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn. Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej, adres: ul. K. Warchalskiego 3 , 07-300 Ostrów Mazowiecka;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: sds_ostrowmaz@o2.pl;
 3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonywania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. dane osobowe mogą być udostępniane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. radcą prawnym, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
 5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora;
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 8. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 9. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy i prowadzonej współpracy gospodarczej, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy przez Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej;
 10. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.

Załączniki:
1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
2) Formularz Oferty
3) Wzór umowy

Wytworzył:
Anna Kolasińska
(2018-12-05)
Udostępnił:
Duda Michał
(2018-12-06 15:20:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2018-12-06 15:33:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki