Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Prowadzenie Szaletu Miejskiego w roku 2019.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest Prowadzenie Szaletu Miejskiego usytuowanego w parku miejskim (przy ulicy Partyzantów/3 Maja) w Ostrowi Mazowieckiej.
 2. Do obowiązków prowadzącego Szalet Miejski należeć będzie:
  1. zapewnienie dozoru w szalecie,
  2. utrzymanie i konserwacja szaletu: utrzymanie należytego porządku na dojściach do szaletu i czystości wokół szaletu miejskiego, usuwanie liści, śmieci i innych nieczystości z terenu przyległego do szaletu (chodniki i nasyp wokół szaletu),
  3. ponoszenie kosztów za pobór wody, odprowadzanie ścieków, zużytą energię elektryczną i cieplną
  4. zapewnienie środków czystości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szaletu, w tym środków dezynfekcyjnych i odświeżających,
  5. wykonywanie bieżących napraw obiektu i utrzymania go w stanie niepogorszonym,
  6. prowadzenie szaletu w wymaganych przez Zamawiającego godzinach i dniach tygodnia.
 3. Wykonawca zapewni pracę Szaletu Miejskiego przez co najmniej 8 godzin dziennie w dni powszednie w okresie letnim w godzinach 10.00 – 18.00, w okresie zimy 7.30 – 15.30 a w soboty w godzinach 9.00 – 15.00.
 4. W wyjątkowych sytuacjach (np. uroczystości miejskie) Wykonawca zapewni pracę szaletu w niedzielę. Zamawiający powiadomi Wykonawcę co najmniej 7 dni przed terminem o potrzebie otwarcia szaletu i godzinach otwarcia.
 5. Wykonawca powinien posiadać niezbędne doświadczenie w wykonywaniu podobnych zadań.
 6. W przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do skrócenia okresu wypowiedzenia umowy.
 7. Zaoferowana cena ma uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania usługi.
 8. Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2019 do 31.12.2019r.,
 9. Warunki płatności: przelew 14 dni, wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

III. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na prowadzenie Szaletu Miejskiego w roku 2019”.

Oferty należy składać do dnia 19.12.2018r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2018r. o godz. 11.20, pok. 103

V. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Grzegorz Czyronis, tel. (29)679-54-44, kom. 501-705-444; Pan Jan Pskiet, tel. (29)679-54-38,
 2. w zakresie formalnym: Pan Michał Kazimierski, tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl
 3. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska tel.(29)679-54-33, zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 1. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

1) Zaproszenie do składania ofert PDF

2) Formularz Oferty (DOC, PDF)

3) Wzór Umowy PDF

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-12-11)
Udostępnił:
Grabowska Marzena
(2018-12-11 09:22:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Grabowska Marzena
(2018-12-11 09:27:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki