Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

 

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Utrzymanie w gotowości eksploatacyjnej technicznych systemów alarmowych obrony cywilnej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) utrzymanie w stałej sprawności syren alarmowych, tj. 10 zespołów alarmowania wraz z radiową centralą alarmową,

2) utrzymanie w stałej sprawności radiowych urządzeń włączających system alarmowy, w tym systematyczne:

 1. dokonywanie (raz w miesiącu) oględzin syren alarmowych, zwracając szczególną uwagę na szczelność obudów i stan instalacji elektryczno – sterującej oraz antenowej,
 2. przeprowadzenie (raz w kwartale) ogólnych oględzin syren oraz sprawdzenie szczelności wprowadzenia przewodów do silnika syreny. W ramach przeglądu kwartalnego sprawdzenie stanu skrzynek sterujących, umocowań syreny oraz uziemienia,
 3. przeprowadzanie (raz w miesiącu) kontroli tzw. „cichego” włączenia syren alarmowych za pomocą Radiowej Centrali Alarmowej RCA-2000,
 4. przeprowadzanie (raz w roku) „głośnej” kontroli sprawności syren alarmowych i radiowego systemu włączania syren,

3) niezwłoczne usuwanie usterek i prowadzenie bieżących napraw,

4) wpisywanie dokonanych przeglądów do dziennika konserwacji,

5) przeprowadzanie dodatkowych prac w zależności od potrzeb (np. malowanie syreny, zdjęcie i zamontowanie syreny itp.)

– szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty we wzorze umowy. Prace w zakresie stałej konserwacji Wykonawca wykona przy pomocy własnych narzędzi.

 1. Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 2. Warunki płatności: wynagrodzenie miesięczne - ryczałt, przelew 21 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

 

II. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca powinien posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu usług polegających na remontach i konserwacji syren alarmowych oraz urządzeń do radiowego sterowania Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA).

 

III. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena za 1 rok wykonywania usługi=100%.

IV. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu Miasta) w siedzibie Zamawiającego (pokój nr: 1 Kancelaria Urzędu Miasta) na formularzu oferty – załącznik nr 1 Do formularza należy dołączyć:

1) Wykaz usług

2) Potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy kopie dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług polegających na remontach i konserwacji syren alarmowych oraz urządzeń do radiowego sterowania Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) przez okres co najmniej dwóch lat. (Wymóg ten nie dotyczy usług wykonywanych w tym okresie na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka).

 

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Oferta na utrzymanie w gotowości eksploatacyjnej technicznych systemów alarmowych obrony cywilnej na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”.

 

Oferty należy składać do dnia 19.12.2018 r. do godz. 11.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2018 r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

VI. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

 1. w zakresie merytorycznym i formalnym: Pan Marek Kuziak, tel. (29) 679-54-62, mail. mkuziak@ostrowmaz.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 1. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert

Formularz Oferty

Wykaz usług

Wzór Umowy

 

Wytworzył:
Marek Kuziak
(2018-12-11)
Udostępnił:
Duda Michał
(2018-12-11 13:54:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2018-12-11 13:57:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki