Miasto Ostrów Mazowiecka

3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na uruchomienie w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy i utrzymanie do dnia 31.12.2019 r. systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy i utrzymanie do dnia 31.12.2019r. systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane Wykonawcy określone są  we wzorze umowy oraz złączniku nr 1 do Umowy.
 3. Podana w formularzu ofertowym (załączniku nr 2) ilość stron A4/A3 ma charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie zwiększenie lub zmniejszenie ilości wydrukowanych stron. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
 4. Zaoferowane przez Wykonawcę ceny jednostkowe zawierają wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie ulegną zmianie w trakcie realizacji niniejszej umowy (za wyjątkiem sytuacji określonej w § 8 ust. 2 wzoru umowy).
 5. Wykaz urządzeń drukujących jest zawarty w załącznikach nr 3 oraz 3A.
 6. Zamawiający będzie wypłacał wynagrodzenia przelewem bankowym na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

II. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku. (Uruchomienie i utrzymanie systemu najpóźniej w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy).

III. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena = 100%.

IV. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę na zrealizowanie zamówienia należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - pokój nr: 1 - Kancelaria Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Urzędu) na Formularzu Oferty - załącznik nr 2.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka.”

Oferty należy złożyć do dnia 20.12.2018 r. do godz. 11.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2018 r. o godz. 11.20, pok. Nr 103.

VI. Kontakt z Zamawiającym:

 1. w zakresie merytorycznym: Pan Artur Kołodziej, Pan Michał Duda, tel. (29)679-54-65, e-mail: admin@ostrowmaz.pl
 2. w zakresie formalnym: Pani Marzena Grabowska, Pan Michał Kazimierski, tel. (29) 679-54-33, e-mail: zzp@ostrowmaz.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) z uzasadnionych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Miasto Ostrów Mazowiecka nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Miasto Ostrów Mazowiecka jest: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66 , 07-300 Ostrów Mazowiecka. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@ostrowmaz.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.
 5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
 • prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 1. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Zaproszenie do składania ofert PDF

Formularz Oferty (DOC, PDF)

Wzór Umowy PDF

Zał. Nr 1 do Umowy - Opis przedm. zam. PDF

Załącznik Nr 3 PDF

Załącznik Nr 3a PDF

 

Wytworzył:
Jezrzy Bauer
(2018-12-12)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2018-12-12 15:17:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2018-12-12 15:20:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki