Zarządzenie Nr 181/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 zm.; Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz.1349 i poz.1432 ) oraz art. 15 ust. 2 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 zm.; Dz.U z 2018 r. poz.650, poz. 723 i poz.1365), zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie:

1) Daniel Choinka                  - Przewodniczący Komisji

2) Dorota Ambroziak             - Członek Komisji

3) Agnieszka Gwardiak          - Członek Komisji

§ 2. 

Zadaniem Komisji jest zaopiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2019 roku przez organizacje pozarządowe, ogłoszonym na podstawie Zarządzenia nr 161/2018 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 14 listopada 2018 r.

§ 3. 

Komisja Konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Posiedzenia Komisji Konkursowej prowadzi Przewodniczący Komisji.

§ 4. 

1. Komisja sprawdza, czy złożone oferty spełniają następujące wymogi:

1) Formalne, gdzie ocenie podlega:

a) Czy oferta została złożona w terminie ustalonym w ogłoszeniu?

b) Czy oferta jest przedstawiona na właściwym formularzu?

c) Czy zadanie mieści się w celach statutowych oferenta?

d) Czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu?

e) Czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia?

2) Merytoryczne, gdzie ocenie podlega:

a) Zgodność złożonej oferty z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu - max. 20 pkt.

b) Możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta - max. 20 pkt.

c) Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - max. 20 pkt.

d) Planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariatu i praca społeczna - max. 20 pkt.

e) Proponowana jakość wykonywania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne - max. 20 pkt.

f) Doświadczenie w realizacji tego rodzaju zadania - max. 20 pkt.

2. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych podlegają odrzuceniu.

§ 5. 

1. Komisja wydaje pisemną opinię o wyborze oferentów i proponowanych wysokościach dotacji.

2. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący.

3. Przewodniczący Komisji niezwłocznie przekaże Burmistrzowi Miasta pisemną opinię z przebiegu konkursu wraz z całą dokumentacją konkursową.

4. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru oferty podejmuje Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, po uzyskaniu opinii Komisji Konkursowej, w terminie do 20 grudnia 2018 r. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

§ 6. 

1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania i rozwiązuje się z chwilą wydania pisemnej opinii Burmistrzowi Miasta o celowości przyznania dotacji podmiotom biorącym udział w konkursie.

2. Za pracę w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 7. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-12-13)
Udostępnił:
Subda Renata
(2018-12-14 13:36:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2018-12-14 13:37:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki