Szkoła Podstawowa nr 4

im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej

ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1

07-310 Ostrów Mazowiecka

 

 

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j.: Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) - art. 4 pkt 8.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości około 25 000 litrów rocznie, na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1 (o parametrach spełniających normy PN-C-96024:2011).
 2. Ilość wykazana w ust.1 stanowi szacunkowe zapotrzebowanie na olej opałowy w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w ilościach wynikających z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego (jednorazowe zamówienie około 5 000 litrów).
 3. Wykonawca zapewni dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami w ciągu maksymalnie jednego dnia roboczego od dnia przekazania zamówienia drogą telefoniczną.
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia:

Należy wykazać się wykonaniem lub wykonywaniem (w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej trzech dostaw oleju opałowego na kwotę 30.000,00zł (łącznie) oraz przedstawić dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.

 1. Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi.
 2. Wykonawca musi dysponować środkiem transportu spełniającym wymogi techniczne do przewozu paliw ciekłych, wyposażony w system pomiarowy (legalizowany licznik przepływowy), umożliwiający bezpośredni wlew oleju opałowego do zbiornika (znajdującego się w kotłowni budynku szkoły). Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji licznika.
 3. Podstawą skalkulowania ceny 1 litra oleju opałowego lekkiego stanowi cena bazowa (Decyzja cenowa producenta), obowiązująca w dniu 20.12.2018r. u danego producenta paliw, która będzie powiększona o marżę Wykonawcy i należny podatek VAT. Cena za olej opałowy ma uwzględniać koszty transportu i zatankowania do zbiornika. Wskazana przez Wykonawcę wartość marży do ceny producenta, zostanie ustalona na okres ujęty w Zapytaniu Ofertowym i nie będzie podlegała zmianie w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.
 4. Płatność nastąpi przelewem, osobno za każde zrealizowane zamówienie w terminie 14 dni, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury.
 5. W związku z „centralizacją VAT” faktura powinna zawierać następujące elementy: Nabywca: Miasto Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP: 759-162-50-88., Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

II. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

III. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu do Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej) w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria Szkoły Podstawowej nr 4) na formularzu oferty – załącznik nr 1 do zapytania.

Do formularza oferty należy załączyć:

 1. Oświadczenie, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia. – załącznik nr 3.
 2. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – załącznik nr 2 wraz z załączeniem dokumentów (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
 3. Kserokopia aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi (poświadczona za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy):

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta na zakup i dostawę oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej”.

Oferty należy składać do dnia 09.01.2019r. do godz. 11.00.

IV. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.01.2019r. o godz. 11.20, sekretariat szkoły.

VI. Kontakt z wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest

 1. w zakresie merytorycznym i formalnym: Pan Piotr Siwek – Dyrektor SP4, Pani Justyna Korzeb – Sekretarz Szkoły, tel. (29) 745-44-12, sp4dyrektor@wp.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Szkołę Podstawową nr 4 im. 18. Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej, jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: sp4sekret@wp.pl;

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.

5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:

•           prawo dostępu do danych osobowych,

•           prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,

•           prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

•           prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,

•           prawo ograniczenia przetwarzania,

•           prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.

8. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

 

Załączniki:

1) Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

2) Formularz Oferty

3) Wykaz Dostaw

4) Oświadczenie

5) Wzór Umowy

Wytworzył:
Piotr Siwek
(2018-12-12)
Udostępnił:
Duda Michał
(2018-12-18 08:26:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2018-12-18 08:33:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki