Informacja Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka o zamiarze realizacji inwestycji drogowych i możliwości udostępniania kanałów technologicznych

Na podstawie art. 39 ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), informuję o zamiarze realizacji niżej wymienionych inwestycji drogowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka:

  1. Budowa drogi ulicy Różana,
  2. Budowa drogi ulicy Kawaleryjska,
  3. Przebudowa drogi ulicy Sikorskiego,
  4. Budowa drogi ulicy Spokojna,
  5. Budowa drogi ulicy Srebrna,
  6. Budowa drogi ulicy Najmoły;
  7. Budowa drogi ulicy Zielona,
  8. Budowa drogi ozn. w MPZP symbolem KDD-276,
  9. Budowa drogi ozn. w MPZP symbolem KDL-19,
  10. Przebudowa ulicy Kościuszki

W ramach realizacji inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f Ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Zgodnie z art. 4 pkt. 15a ww. ustawy kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego.

 

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 6b Ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ostrowmaz.pl oraz przesłana do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

 

z up. Burmistrza            

/-/                         

Daniel Choinka             

Zastępca Burmistrza        

 

Wytworzył:
Daniel Choinka
Udostępnił:
Rosińska Małgorzata
(2019-01-29 11:37:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Rosińska Małgorzata
(2019-01-29 11:39:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki