Ostrów Mazowiecka, dnia 12 lutego 2019 r.

RG-Ś.604.5.2016

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),

zawiadamia społeczeństwo

o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2017 roku, znak: RG-Ś.604.5.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 1061, położonej przy ul. Różańskiej w obrębie miasta Ostrów Mazowiecka. Decyzja ta została wydana na wniosek Firmy AVEST P.P.H.U. Albert Korman, ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany, działającej przez pełnomocnika Pana Kacpra Gmurczyka.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, pokój nr 110 od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 – 16.00.

Zgodnie   z   art.   49   ustawy   z   dnia   14   czerwca   1960   r. - Kodeks  postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. Burmistrza

(-) Daniel Choinka

Zastępca Burmistrza

Wytworzył:
2019-02-12
Udostępnił:
Matys Marek
(2019-02-12 15:34:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Matys Marek
(2019-02-12 15:36:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki