Zarządzenie Nr 26/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2019 roku przez organizacje
pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka.

Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 zm; Dz.U. z 2018 r. poz. 650, poz. 723, poz. 1365, Dz.U. z 2019 r. poz. 37) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Ogłaszam otwarty konkurs na zadania realizowane w 2019 roku przez organizacje pozarządowe.

§ 2. 

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 

Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Miasta Ostrów Mazowiecka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

Pełna treść zarządzenia z załącznikiem

Wzór oferty

 

 


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-02-27)
Udostępnił:
Subda Renata
(2019-02-27 15:20:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2019-02-27 15:33:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki