SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej

07-310 Ostrów Mazowiecka

ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1

Zaproszenie do składania ofert

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) - art. 4 pkt 8

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Wykonanie robót remontowych: Remont sal lekcyjnych nr 0, 1, 5, 7, 8 w Szkole Podstawowej nr 4 im. 18. Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1.

I. Opis przedmiotu i zakres zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w zakresie wymiany podłogi w salach lekcyjnych nr 0, 1, 5 oraz remont generalny sal nr 7, 8 w Szkole Podstawowej nr 4 im. 18. Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1.
  2. W zakresie zamówienia znajdują się w szczególności: roboty budowlane, roboty w zakresie usuwania gruzu, roboty malarskie, kładzenie wykładzin elastycznych. Szczegółowy opis prac do wykonania w załączonym przedmiarze (zał. nr 3, rys. 1, rys. 2, rys. 3).
  3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu, przedmiarze robót oraz wzorze umowy.
  4. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w celu dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, weryfikacji załączonej dokumentacji oraz prawidłowego obliczenia ceny ryczałtowej.
  5. Przewidzianą formą wynagrodzenia jest ryczałt. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego, obejmuje ono koszt wszystkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy (m.in. koszty robocizny, materiałów z uwzględnieniem kosztów zakupu i dostawy, koszty pracy sprzętu, koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego oraz wszelkie obciążenia kosztowe niezbędne do wykonania zamówienia) i nie będzie podlegało podwyższeniu. Materiały rozbiórkowe należy wywieźć na wysypisko na koszt Wykonawcy.
  6. Termin realizacji zamówienia: do 14.08.2019 r.
  7. Warunki płatności: przelew 21 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował należycie co najmniej 2 prace tożsame z przedmiotem zamówienia. (Dokumenty potwierdzające spełnianie powyższego warunku Wykonawca załączy do oferty).

III. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Najniższa cena=100%.

IV. Przygotowanie i złożenie oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem – liczy się data wpływu) w Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka (sekretariat szkoły) na formularzu oferty – załącznik nr 1. Do formularza należy dołączyć:

  1. Wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – załącznik nr 2.
  2. Kserokopie dokumentów np. referencji (poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Wykonawcy) potwierdzających należyte wykonanie co najmniej 2 prac tożsamych z przedmiotem zamówienia, polegających na wykonaniu remontu pomieszczeń.

Oferta powinna być opakowana w jednej kopercie, zaadresowanej na Szkołę Podstawową nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej i opatrzonej napisem: „Oferta na wykonanie robót remontowych sal lekcyjnych nr 0, 1, 5, 7, 8 w Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej”.

Oferty należy składać do dnia 30.04.2019 r. do godz. 11.00.

V. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka dniu 30.04.2019r.o godz. 11.20, sekretariat szkoły.

VI. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

  1. w zakresie merytorycznym i formalnym: Pan Piotr Siwek – Dyrektor SP4, tel. (29) 745-44-12, email: sp4dyrektor@wp.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego ogłoszenia (w tym zmiany terminu składania ofert) na skutek zapytań Wykonawców bądź z innych przyczyn (Wykonawca powinien regularnie odwiedzać niniejszą stronę BIP). Zamawiający nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Klauzula Informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Szkołę Podstawową nr 4 im. 18. Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej, jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1, 07-310 Ostrów Mazowiecka.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: sp4sekret@wp.pl;

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

4. Podanie przez Państwa danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy.

5. W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują wam następujące prawa:

•   prawo dostępu do danych osobowych,

•   prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,

•   prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

•   prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,

•   prawo ograniczenia przetwarzania,

•   prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.

8. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Formularz Oferty

Wykaz Prac

Przedmiar robót

Wzór Umowy

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Wytworzył:
Piotr Siwek
(2019-04-02)
Udostępnił:
Duda Michał
(2019-04-04 13:26:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2019-04-04 13:32:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki