Ostrów Mazowiecka, 11 kwietnia 2019 r.

RG-P.6733.1.2019

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z postępowaniem administracyjnym wszczętym na wniosek Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku stanowiącego zaplecze na potrzeby wielofunkcyjnego lodowiska na działce o numerze ewidencyjnym 3103/17 przy ulicy Trebickiego w Ostrowi Mazowieckiej

BURMISTRZ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

zawiadamia

o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Akta przedmiotowej sprawy znajdują się w Wydziale Rozwoju Gospodarczego (Zespół ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego) Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, pokój 111.

W terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. w dniach 12.04.2019 r. -19.04.2019 r.) strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja 66 w Ostrowi Mazowieckiej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. 3 Maja (Rondo Rotmistrza Witolda Pileckiego).

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane od dnia 20.04.2019r.

 Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

(-)

Jerzy Bauer

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

1. Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

2. Strona internetowa Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (BIP),

3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja (Rondo Rotmistrza Witolda Pileckiego)

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-04-11)
Udostępnił:
Kosakowska Marzena
(2019-04-12 09:22:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosakowska Marzena
(2019-04-12 09:27:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki