Ostrów Mazowiecka, 25 kwietnia 2019 roku

RG-P.6733.1.2019

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w dniu 25 kwietnia 2019 r. decyzji Nr. RG-P.6733.1.2019 o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku stanowiącego zaplecze na potrzeby wielofunkcyjnego lodowiska  na działce o numerze ewidencyjnym 3103/17  przy ulicy Trebickiego w Ostrowi Mazowieckiej

            Strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66, w pokoju nr 111 od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia (27.04.2019r. – 10.05.2019r.).

 

         Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania.

                Zgodnie z art. 127 a  § 1 i 2 KPA  w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im powiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

 

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

(-)

Jerzy Bauer

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

1. Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

2. Strona internetowa Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka (BIP),

3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka przy ul. 3 Maja (Rondo Rotmistrza Witolda Pileckiego)

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-04-25)
Udostępnił:
Orzoł Renata
(2019-04-26 10:48:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Orzoł Renata
(2019-04-26 10:58:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki