Zarządzenie Nr 83/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 5 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Na podstawie art. 9 a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 730) oraz § 1 ust. 1 uchwały XLII/305/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zarządzam następujące zmiany:

§ 1. 
W Zarządzeniu Nr 8/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuję Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, w składzie:

1. Agnieszka Gwardiak - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

2. Andrzej Damięcki - przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji

3. Łukasz Grabowski- przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji

4. Adam Sadowski - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej

5. Małgorzata Leszczyńska - przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

6. Piotr Skowroński - przedstawiciel Sądu Rejonowego

7. Lidia Runo - przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

8. Beata Brzostek - przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 1

9. Katarzyna Brzostek - przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 1

10. Dorota Brzostek - przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 2

11. Elżbieta Stefania Mariańska - przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 3

12. Piotr Siwek - przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 4

13. Małgorzata Mazurek - przedstawiciel Starostwa Powiatowego

14. Janusz Hoffman - przedstawiciel organizacji pozarządowej

15. Dorota Pasztaleniec - przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

16. Barbara Szrejber - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Subda Renata
(2019-06-07 15:25:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2019-06-07 15:26:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki