Ostrów Mazowiecka, 28.06.2019 r.

 

Znak sprawy: DT.26.07.2019

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. Dostawa i montaż MINI kręgielni dla dzieci wraz z modernizacją istniejącej kręgielni dla dorosłych w budynku MOSiR przy ul. Henryka Trębickiego 10 w Ostrowi Mazowieckiej”.

     Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w dniu 27.06.2019 r.:

  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę brutto: 350 000,00 PLN (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych);
  2. W wyniku ogłoszonego przetargu do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowe GEMAX Grzegorz Zieliński ul. Rynek 29, 59?700 Bolesławiec

Wartość zamówienia do realizacji (brutto): 349 000,00 PLN (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych);

Termin realizacji zamówienia (dostawy): do dnia 30.08.2019 r.

Termin gwarancji: 36 miesięcy od daty wykonania dostawy (protokół odbioru);

Warunki płatności: Faktura, przelew 14 dni od daty doręczenia faktury.

Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia publikacji niniejszej informacji przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

/-/ Bartłomiej Pieńkowski

Wytworzył:
Bartłomiej Pieńkowski
(2019-06-28)
Udostępnił:
Duda Michał
(2019-07-08 15:21:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2019-07-08 15:23:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki