Zarządzenie Nr 122/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka do spraw tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1468) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 671) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

W celu realizacji zadań gminy w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, z dniem 2 września 2019 r. powołuję

Pana Michała Chojnowskiego
na pełnomocnika Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
do spraw tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych w szkołach,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka,
zwanego dalej pełnomocnikiem.

§ 2. 

Do zadań pełnomocnika należy inicjowanie i koordynacja działań w zakresie tworzenia warunków, organizacji i działania oddziałów sportowych w szkołach oraz tworzenia warunków realizacji zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe w oparciu o programy szkolenia opracowane przez polskie związki sportowe zgodnie z rozporządzeniem w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.

§ 3. 

Pełnomocnik w zakresie realizowanych zadań, o których mowa w § 2, podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta.

§ 4. 

Pełnomocnik w obszarze swojego działania może reprezentować Burmistrza wobec miejskich jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz innych urzędów, instytucji, organizacji.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-08-30)
Udostępnił:
Subda Renata
(2019-08-30 09:59:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2019-08-30 10:00:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki